Aktīvie lietotāji: 52 Šodien ievadītie novērojumi: 181 Kopējais novērojumu skaits: 993193
Tu neesi reģistrējies
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 39271
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Lielā zīlīte
Meža pīle
Pelēkā vārna
Krauklis
Dižraibais dzenis
Žagata
Peļu klijāns
Zilzīlīte
Dzilnītis
Paugurknābja gulbis
Lielā gaura
Svilpis
Gaigala
Sīlis
Pelēkais strazds
Cekulzīlīte
Zeltgalvītis
Sudrabkaija
Melnais strazds
Mizložņa
Mājas balodis
Lauku zvirbulis
Purva zīlīte
Ziemeļu gulbis
Zivju gārnis
Ķivulis
Zaļžubīte
Lielā čakste
Garastīte
Pelēkā zīlīte
Dzeltenā stērste
Kovārnis
Jūras ērglis
Mājas strazds
Zivju dzenītis
Melnā dzilna
Jūras krauklis
Mājas zvirbulis
Vidējais dzenis
Paceplītis
Kajaks
Baltais gārnis
Vistu vanags
Meža zīlīte
Zīdaste
Laucis
Melnspārnu kaija
Zvirbuļu vanags
Bikšainais klijāns
Dižknābis
Lielais ķīris
Kākaulis
Parastais ķeģis
Žubīte
Krauķis
Cekulpīle
Dadzītis
Egļu krustknābis
Ūdensstrazds
Sarkanrīklīte
Pelēkā dzilna
Mazā gaura
Mazais dzenis
Meža pūce
Mežirbe
Krīklis
Tumšā pīle
Cekuldūkuris
Dzērve
Apodziņš
Rubenis
Mazais dūkuris
Lauku cīrulis
Baltmugurdzenis
Sniedze
Riekstrozis
Laukirbe
Baltvēderis
Bārdzīlīte
Ķīvīte
Melnā pīle
Baltpieres zoss
Ķerra
Melnkakla gārgale
Ūdensvistiņa
Akmeņu čipste
Brūnkakla gārgale
Ziemas žubīte
Meža zoss
Mednis
Kaņepītis
Dumbrcālis
Pelēkā pīle
Gredzenūbele
Urālpūce
Sloka
Garkaklis
Purva piekūns
Brūnkaklis
Meža balodis
Lielais dumpis
Niedru stērste
Tundras sējas zoss
Garknābja gaura
Kanādas zoss
Baltais stārķis
Lauku lija
Sila strazds
Lauku balodis
Baltvaigu zoss
Lielais alks
Mazais gulbis
Dziedātājstrazds
Plukšķis
Trīspirkstu dzenis
Mandarīnpīle
Sāmsalas dižpīle
Kaspijas kaija
Kalnu ķeģis
Pļavu čipste
Ausainā pūce
Melnais erickiņš
Klinšu ērglis
Lielais piekūns
Reņģu kaija
Dzeltenais tārtiņš
Ūpis
Sarkanā klija
Mērkaziņa
Melngalvas ķauķis
Ūdeņu čipste
Parastā pūkpīle
Lauku piekūns
Cekulainais cīrulis
Hjūma ķauķītis
Somzīlīte
Peļkājīte
Baltā cielava
Bikšainais apogs
Ziemeļpūce
Gaišais ķeģis
Mazais ķīris
Sila cīrulis
Pelēkvaigu dūkuris
Vistilbe
Baltsvītru krustknābis
Čuņčiņš
Melnā vārna
Pupuķis
Tievknābja kaira
Svītrainā pūce
Jūras šņibītis
Pelēkā cielava
Priežu krustknābis
Papildus sugas
Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta)
Krustknābis Loxia sp.
Platknābis
Melngalvas kaija
Mazais ķeģis
Purva pūce
Ausainais cīrulis
Lielais šņibītis
Sārtgalvītis
Lapzemes stērste
Ragainais dūkuris
Baltijas reņģu kaija
Stellera pūkpīle
Zivjērglis
Pļavu tilbīte
Priežu stērste
Polārā gārgale
Pļavu lija
Platknābja pūslītis
Sarkanrīkles čipste
Plīvurpūce
Prīkšķe
Sarkankakla zoss
Raibais zemesstrazds
Rudā dižpīle
Rietumu lakstīgala
Rudastes čakste
Purva tilbīte
Pundurērglis
Purva ķauķis
Sarkanā puskuitala
Rietumu garastīte
Pallasa ķauķis
Melngalvas zoss
Melngalvas stērste
Melnkakla dūkuris
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Melnais zīriņš
Melnais stārķis
Melnais alks
Melnā puskuitala
Melnais grifs
Melnais gulbis
Melnais mušķērājs
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža stērste
Palieņu ķauķis
Paipala
Sārtā kaija
Parastā ūbele
Parastais šņibītis
Ormanītis
Niedru strazds
Meža tilbīte
Morinella tārtiņš
Nakts gārnis
Niedru lija
Pelēkais mušķērājs
Seivi ķauķis
Upes zīriņš
Upes tilbīte
Vakarlēpis
Vālodze
Vidējā klijkaija
Upes tārtiņš
Upes ķauķis
Tumšais vētrasputns
Tumšais ķauķītis
Tundras kaija
Tundras šņibītis
Tundras tārtiņš
Vidējais ērglis
Vidusjūras kaija
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Ziemeļu vētrasburātājs
Zilrīklīte
Zivju kaija
Ziemeļu ķauķītis
Zīda gārnis
Vītītis
Zaļā dzilna
Zaļā vārna
Zaļais ķauķītis
Tumšā tilbīte
Tumšā čakstīte
Stepes lija
Stepes čipste
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Svīre
Sniega zoss
Smilšu tārtiņš
Sārtais strazds
Melnā klija
Sibīrijas čuņčiņš
Sibīrijas ķauķītis
Svirlītis
Svītrainais ķauķis
Trīspirkstu kaija
Tītiņš
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Tuksneša tārtiņš
Terekija
Temminka šņibītis
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Taigas sējas zoss
Sārtais pelikāns
Mazais svilpis
Daurijas bezdelīga
Dārza stērste
Dīķu tilbīte
Dūņšņibītis
Dzeguze
Dārza ķauķis
Daglā čakstīte
Ceru ormanītis
Ceru ķauķis
Cirtainais pelikāns
Citroncielava
Čūskērglis
Dzeltenā cielava
Dzeltenknābja gārgale
Garstilbis
Garastes klijkaija
Grieze
Grīšļu ķauķis
Gugatnis
Gaišzilā zīlīte
Gaišais šņibītis
Dzeltensvītru ķauķītis
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Cekulzīriņš
Brūnspārnu ķauķis
Āzijas tuksneša ķauķis
Avozeta
Bafina zoss
Baltā pūce
Baltacis
Austrumu ūbele
Austrumu melnais erickiņš
Akmeņčakstīte
Akmeņtārtiņš
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Baltgalvas grifs
Baltirbe
Bišu dzenis
Birztalu stērste
Brūnā čakste
Brūnais ibiss
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Bezdelīgu piekūns
Bezdelīga
Baltkakla mušķērājs
Baltspārnu zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Bēdrozis
Ģirlicis
Iedzeltenais ķauķis
Lukstu čakstīte
Līkšņibītis
Mājas apogs
Mājas čurkste
Mazā ausainā pūcīte
Lietuvainis
Lielgalvis
Lielā sīga
Lielā polārkaija
Lielā stērste
Lielā tilbīte
Lielais zīriņš
Mazā polārkaija
Mazā sīga
Mazais ormanītis
Mazais mušķērājs
Acteku kaija
Mazais zīriņš
Medību fazāns
Mazais jūras krauklis
Mazais ērglis
Mazā stērste
Mazā zoss
Mazais alks
Mazais dumpis
Lielā klijkaija
Lielā čipste
Kalnu zoss
Jūras žagata
Kamčatkas kaija
Kārklu ķauķis
Karošknābis
Jūras zīriņš
Jūras tārtiņš
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Klusais ķauķis
Koku čipste
Ķikuts
Kukaiņu piekūns
Ķīķis
Lakstīgala
Lāsainais ķauķis
Kuitala sp.
Kuitala
Koku pīle
Krastu čurkste
Krāšņā pūkpīle
Krūmu ķauķis
Medību piekūns
Kvadrāti bez novērojumiem 1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021 © dabasdati.lv