Aktīvie lietotāji: 138 Šodien ievadītie novērojumi: 8 Kopējais novērojumu skaits: 385751
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Aizsargājamo augu sugu novērojumi Dabasdatos
Pievienots 2017-02-03 10:32:01

Ziņojumi par augiem Dabasdatos aizņem tikai 2,2 % no kopējā skaita, tomēr tas ir gana liels un šobrīd pārsniedz 7800 ierakstus. No tiem ievērojamu daļu (14 %) aizņem ziņojumi par īpaši aizsargājamām augu sugām (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 396). No 204 ziņotājiem ir saņemti 1140 novērojumi par 104 aizsargājamām sugām – tātad gandrīz par pusi no visām (228) Latvijā aizsargājamām augu sugām. Tas ir ievērojams papildinājums mūsu zināšanām par reto augu izplatību, par ko liela pateicība novērojumu ziņotājiem. Ziņas par šiem atradumi nonāk arī Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS un tiek izmantotas. Tabulā apkopota informācija par visām šīm sugām, norādot novērojumu skaitu.

Latviskais nosauk. Latīniskais nosauk. Novēroj. skaits Latviskais nosauk. Latīniskais nosauk. Novēroj. skaits      
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica 151 Lēzeļa lipare Liparis loeselii 3
Meža silpurene Pulsatilla patens 61 Lēzeļa vīrcele Linaria loeselii 3
Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha 56 Mūru sīkpaparde Asplenium ruta-muraria 3
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis 54 Pallasa sausserdis Lonicera pallasii 3
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia 50 Palu staipeknītis Lycopodiella inundata 3
Gada staipeknis Lycopodium annotinum 49 Peldošais ezerrieksts Trapa natans 3
Smilts neļķe Dianthus arenarius 49 Purvāju vienlape Microstylis monophyllos 3
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii 47 Pūkainā asinszāle Hypericum hirsutum 3
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus 45 Sirdsveida divlape Listera cordata 3
Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata 43 Smiltāju esparsete Onobrychis arenaria 3
Baltais āmulis Viscum album 39 Ausainā plaukšķene Silene otites  2
Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata 38 Buksbauma grīslis Carex buxbaumii 2
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum 30 Dzeltenā kurpīte Aconitum lasiostomum 2
Parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum 27 Krustlapu drudzene Gentiana cruciata 2
Bezdelīgactiņa Primula farinosa 26 Mānīgā knīdija Cnidium dubium 2
Apdzira Huperzia selago 25 Melnā dedestiņa Lathyrus niger 2
Laksis, mežloks Allium ursinum 24 Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata 2
Atvašu saulrietenis Jovibarba globifera 19 Mieturu mugurene Polygonatum verticillatum  2
Sarkanā cefalantēra Cephalanthera rubra 17 Parastais skābardis Carpinus betulus 2
Bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris 15 Parastā purvmirte Myrica gale 2
Dzegužpirkstīte sp. Dactylorhiza sp. 15 Pleznveida grīslis Carex ornithopoda 2
Odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea 13 Pļavas linlape Thesium ebracteatum  2
Daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva 11 Purva sūnene Hammarbya paludosa 2
Jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus 10 Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana 2
Jūrmalas armērija Armeria maritima 9 Vidējais cīrulītis Corydalis intermedia 2
Naudiņu saulrozīte Helianthemum nummularium 8 Villainā gundega Ranunculus lanuginosus  2
Trejvārpu plakanstaipeknis Diphasiastrum tristachyum 7 Vizuļu grīslis  Carex brizoides 2
Dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus 6 Zarainā ķekarpaparde Botrychium matricariifolium 2
Trejdaivu koraļļsakne Corallorhiza trifida 6 Zāļlapu smiltenīte Arenaria procera 2
Asinssarkanā dzegužpirkstīte Dactylorhiza cruenta 5 Zilganā brūnkāte Orobanche coerulescens 2
Ārstniecības brūnvālīte Sanguisorba officinalis 5 Ārstniecības rūgtene Gratiola officinalis 1
Deguma dzegužpuķe Orchis ustulata 5 Baltijas efeja Hedera helix var. baltica 1
Gmelina alise Alyssum gmelinii 5 Brauna cietpaparde Polystichum braunii  1
Meža auzene Festuca altissima 5 Brūnais dižmeldrs Cyperus fuscus 1
Parastā īve Taxus baccata 5 Ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum  1
Parastā kreimule Pinguicula vulgaris 5 Dobais cīrulītis Corydalis cava 1
Plūksnu ķekarpaparde Botrychium multifidum 5 Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna 1
Rusova dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii 5 Grīņu sārtene Erica tetralix 1
Rūsganā melncere Schoenus ferrugineus  5 Jūrmalas pagaurs Spergularia salina  1
Skaistais augstiņš Centaurium pulchellum 5 Jūrmalas zilpodze Eryngium maritimum  1
Tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe 5 Parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris 1
Bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora 4 Platlapu cinna Cinna latifolia 1
Dižā aslape Cladium mariscus 4 Pundurbērzs Betula nana 1
Garkātu ģipsene Gypsophila fastigiata 4 Purva mātsakne Angelica palustris 1
Jūrmalas augstiņš Centaurium littorale 4 Roberta kailpaparde Gymnocarpium robertianum 1
Jūrmalas āžloks Triglochin maritimum  4 Sīpoliņu zobainīte Dentaria bulbifera 1
Mušu ofrīda Ophris insectifera 4 Šaurlapu lakacis Pulmonaria angustifolia  1
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula 4 Šultesa madara Galium schultesii 1
Zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum 4 Trejziedu madara Galium triflorum 1
Dižā jāņeglīte Pedicularis sceptrum-carolinum  3 Vidējā rasene Drosera intermedia 1
Krūma čuža Pentaphylloides fruticosa 3 Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium virginianum 1

Te arī parādās mūsu populārākie ziņojamie aizsargājamie objekti – izrādās pārliecinošs līderis ir Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica ar vairāk kā 150 novērojumiem, kas gandrīz 3x pārsniedz 2. vietas ieguvēju – meža silpureni Pulsatilla patens. Droši vien jau krāšņā izskata dēļ vadībā kopumā izvirzās orhideju dzimtas pārstāvji – četru sugu dzegužpirkstītes un abas naktsvijoles, bet ziņojumu skaita topā ir arī abas silpureņu un abas staipekņu sugas. Ja dzegužpirkstīšu noteikšana sagādā grūtības, var ieteikt tikai kārtējo reizi ieskatīties dzegužpirkstīšu noteicējā, lai katrs var noteikt savu atradumu pēc zieda lūpas formas un lapu plankumiem (vai to trūkuma). Protams, vienmēr iespējams, ka būs arī līdz galam nenosakāmi eksemplāri, jo dzegužpirkstītes mēdz arī hibridizēties vai vienkārši gadīties netipisks eksemplārs – tad vēlams apskatīt vairāk augu, lai noteiktu sugu. Arī par naktsvijolēm jāatgādina, ka drošākā pazīme to noteikšanā ir pēc putekšņmaciņu novietojuma ziedā – ja tie paralēli, tad smaržīgā naktsvijole, ja virzienā uz leju slīpi izvērsti – tad zaļziedu, pēc lapām tās nav nosakāmas un ar ožu kāda nu kuram tā ir...

Tabulā ne vienmēr tas, ka Dabasdatos ir tikai 1 vai 2 novērojumi, nozīmē, ka suga ļoti reta, savukārt ļoti retām sugām dažkārt ir pat vairāk ierakstu. Tas arī saprotams, ka par ļoti retajām vēlamies sniegt un iegūt vairāk informācijas. Turpinājumā īss pārskats par vairākām (22 no 104) Dabasdatos atrodamajām retākajām augu sugām, ilustrācijai izmantojot ziņotāju iesūtītos fotoattēlus. Kas zina – varbūt arī citiem izdodas atrast kādu no šīm sugām, tāpēc ir vērts ieskatīties!

 

Retie un ļoti retie

Ārstniecības rūgtene
Gratiola officinalis

Sastopama tikai dažās atradnēs Daugavas palienē starp Jēkabpili un Latvijas robežu. Gana raksturīgs augs ar saviem bāli gaišdzeltenajiem ziediem un šaurajām, zobainajām lapām. Dabasdatos (turpmāk DD) 1 ziņojums lejpus Līvāniem (Erts, 2006).


Foto: A. Erts

Brauna cietpaparde
Polystichum braunii

Auglīgos skujkoku mežos. Vienīgā “spalvainā” Latvijas savvaļas paparde, kurai lapas abas puses klātas ar gariem plēkšņmatiņiem. Ļoti reta, Latvijā tikai dažas atradnes – vēsturiski Slīteres Zilajos kalnos un mūsdienās vietām arī Gaujas Nacionālajā parkā. DD 1 ziņojums (Opmanis, 2016).


Foto: A. Opmanis

Brūnais dižmeldrs
Cyperus fuscus

Mitru, dūņainu-smilšainu upju krastu palieņu augs, ko var ieraudzīt tikai vasaras beigās, viengadīgs un ļoti atkarīgs no mainīga ūdenslīmeņa – varbūt tāpēc tik reti ieraugāms, pēdējo reizi Latvijā atrasts 1989. gadā. DD 1 ziņojums (Opmanis, 2010), vēlāk 2011. gadā atrasts vēl vairākās vietās Daugavas krastos un kļuva par Botāniķu biedrības izsludināto Gada atradumu 2011.

 


Foto: A. Opmanis

Deguma dzegužpuķe
Orchis ustulata

Sausās, kaļķainās pļavās pie Tumšupes (Opmanis, 2016), Amatas (Valdovskis, 2014.-2016.) un Gaujas (Āboliņš, 2015). DD 5 ieraksti, no kuriem 1 atradne tiek monitorēta 3 gadus pēc kārtas.

 


Foto: A. Valdovskis

Dižā jāņeglīte
Pedicularis sceptrum-carolinum

Purvainās pļavās un purvos. DD 3 ieraksti – visi no Ādažu novada (Mārdega 2015, 2016; Opmanis, 2016), viena atradne ļoti bagātīga. Ziedošam augam garām nepaiesi, bet neziedošu var pazīt pēc ļoti raksturīgas lapu rozetes.


Foto: A. Opmanis

Dobais cīrulītis
Corydalis cava

Tikai dažās atradnēs Latvijā, auglīgos platlapju mežos. Lielāka auguma (līdz 50 cm) nekā blīvguma cīrulītis ar daudz ziediem ziedkopā (10-25) un pieziedlapas vienmēr bez zobiņiem. DD 1 ieraksts no Ruņupes dabas lieguma (Priedniece, 2014). Varētu būt vēl citu upju ielejās, tomēr līdz šim zināms, ka sugas areāls iesniedzas tikai Rietumlatvijā.

 


Foto: I. Priedniece

Dzeltenā akmeņlauzīte
Saxifraga hirculus

Šī akmeņlauzīte nelīdzinās savām sausu vietu radiniecēm, jo ir avoksnāju un avotu purvu augs – biotopos, kur retais iemaldās. Zied vasaras beigās – augustā, pat septembra sākumā, neziedošā stāvoklī visticamāk nepamanāms. Latvijā nedaudz atradnes. DD trīs ziņojumi no diviem dabas liegumiem – „Vesetas palienes purvs” (Bambe, 2013., 2015) un „Ances purvi un meži” (Biseniece, 2016).

 

 
Foto: E. Biseniece

Dzeltenā kurpīte
Aconitum lasiostomum

Mazu upīšu ielejās, Latvijā nedaudz atradnes. DD ir 2 ieraksti (Karavaičuka, 2011; Bambe, 2016), abi no Madonas novada, kur tradicionāli zināma lielākā daļa atradņu.

 


Foto: A. Karavaičuka

Dzeltenā dzegužkurpīte
Cypripedium calceolus

Reta suga Latvijā, par kuras jauniem atradumiem nevar nepriecāties (Perševica, 2009, 2011; Piterāns, 2009; Račinska, 2011; Grandāns, Grandāne, 2014; Buliņa, 2016; Biseniece, 2016). Meklējama galvenokārt auglīgos jauktu koku mežos (īpaši karbonātaugsnēs), retāk atklātās vietās ārpus meža. Dabasdatos ir arī ziņojums par atradni pie vecas mājvietas, kā arī par atradni grantēta ceļa malā. Šī ir suga, kuras aizsardzībai pēc ziņām Dabasdatos ir izveidoti 2 mikroliegumi. Liels lūgums par šo sugu ziņot vienmēr, kad to ieraugāt!

 


Foto: I. Račinska

Garlapu cefalantēra
Cephalanthera longifolia

Izskatās, ka šī suga, kas līdz šim kā izzudusi vēl arvien ir mūsu Sarkanās grāmatas 0. kategorijā, tomēr atgriezusies mūsu florā. Pirmo reizi pēc vairāk kā 100 gadu pārtraukuma atrasta 2008. gadā Pitraga apkārtnē ceļmalā (atradne gājusi bojā ceļa remontdarbos). DD 2 ziņojumi – no 2012. gada zināma Popes pagastā (Pomilovskis, 2014.-2016.) un Sīkraga apkārtnē vienā atradnē jau 2 gadus (Kūla, 2015, 2016). Būtu vērts šo sugu mērķtiecīgi pameklēt šajā Baltijas jūras piekrastes reģionā (ziedēšanas laiks – maija beigas, jūnija sākums).
Sarkanā cefalantēra – arī reta un aizsargājama suga – ir atrasta un ziņota Dabasdatos salīdzinoši bieži (17 ieraksti) no jau zināmā jūras piekrastes posma starp Ventspili un Kolku.

 


Garlapu cefalantēra. Foto: A. Kūla


Sarkanā cefalantēra. Foto: I. Mārdega

Grīņa sārtene
Erica tetralix

Jauna atradne Latvijā (Suško, 2013) ārpus Grīņu rezervāta un tradicionālās Ziemupes-Vērgales-Sakas reģiona. Ziedošam garām nepaiesi, noziedējušas ziedu galviņas vel kādu laiku saglabājas brūnas un atpazīstamas.

 


Foto: U.Suško

Noziedējusi grīņu sārtene. Foto: V. Baroniņa

Pļavas linlape
Thesium ebracteatum

Sausu, gaišu, granšainu biotopu augs, diezgan grūti pamanāms pat tad, kad ir sīkie, baltie ziedi (jūnija sākumā), labāk atpazīstams pēc garas pieziedlapas, kura saglabājās arī pēc noziedēšanas. DD 2 ziņojumi (Bambe, 2016) – abas jaunas atradnes, taču agrāk zināmo tuvumā Krustkalnu rezervāta apkārtnē.

 


Foto: B. Bambe

Roberta kailpaparde
Gymnocarpium robertianum

Reta paparde mežos upju ielejās un uz dolomīta atsegumiem. No biežāk sastopamās ozolu kailpapardes G. dryopteris var atšķirt pēc vairāk gareniski izstieptās lapas formas. DD viens ieraksts (Čakare, 2016) no Gaujas Nacionālā parka.

 


Foto: I. Čakare

Ruiša pūķgalve
Dracocephalum ruyschiana

Tipisks osu priežu mežu augs, tikpat rets, cik reti Latvijā sastopami osi jeb pareizāk – osveida reljefa formas. DD 2 ieraksti – viens no Ogres Zilajiem kalniem (Pošiva-Bunkovska, 2016), kur suga jau zināma, otra atradne jauna – no Andrupenes apkārtnes osu grēdas (Bambe, 2013).

 


Foto: B. Bambe

Spilvainais ancītis
Agrimonia pilosa

Ļoti rets ir tikai Kurzemē, jo Latviju šķērso sugas izplatības areāla rietumu robeža un valsts austrumdaļā tā sastopama nereti. Tā kā šī ir Biotopu direktīvas II pielikuma suga, par kuras stāvokli un izplatību ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropai, tad ļoti nepieciešami ir šīs sugas izplatības dati. Lielu palīdzību te varētu sniegt Dabasdati – ziņotājiem tikai jāiegaumē 2 galvenās atšķiršanas pazīmes no bieži sastopamā parastā ancīša A. eupatoria. Spilvainajam ancītim lapas apakšpusē matiņi ir tikai uz dzīslām (parastajam ancītim visa lapas apakša tūbaina – ar mīsktiem matiņiem), un otra pazīme – lapas malās zobiņi nav līdz pašai lapas apakšai (parastajam ancītim tie sniedzas līdz pašam lapas pamatam). Un vēl – parastais ancītis biežāk aug zālājos, bet spilvainais ancītis gar mežu ceļmalām un stigām. Ja ir grūtības pašiem noteikt sugu – nepieciešama lapas fotogrāfija (ziedi te nelīdzēs), zinātāji pēc zobiņiem noteiks.

 


Spilvainā ancīša ziedkopa un lapa. Foto: B. Bambe


Bieži sastopamā parastā ancīša (A. eupatoria) lapa.
Foto: J. Jesnovskis

Tumšzilā drudzene
Gentiana pneumonanthe

Kļuvusi par ļoti retu sugu Latvijā, laikam jau pamanāma vien ziedošā izskatā, kad atgādina lielus, augšupvērstus zilus zvanus. DD 4 ieraksti – 3 no Ādažu novada (Mārdega, 2011; 2016, Jurciņš, 2015) un 1 no Garkalnes puses (Bērziņa, 2013).

 

 
Foto: D. Jurciņš

Virdžīnijas ķekarpaparde
Botrychium virginianum

Reta paparde auglīgos jauktos mežos, kurai Latvijā ir vien kādas 10-15 atradnes. DD viens ieraksts no jau zināmas atradnes pie Riču ezera Ilgu apkārtnē (Lebuss, 2009). Šī suga tur zināma vairākās vietās un pa retam atrodas vēl šur tur Latvijā (4 atradnes Ķemeru NP).

 


Foto: R. Lebuss

Zarainā ķekarpaparde
Botrychium matricariifolium

Ļoti reta paparde, parasti sausās pļavās un mežos, mežmalās, Latvijā dažas atradnes. DD 2 jaunas, līdz šim nezināmas atradnes (Elferte, 2014; Grandāne, 2016).

 


Foto: S. Elferte

Plūksnu ķekarpaparde
Botrychium multifidum

Reta paparde sausās pļavās un priežu mežos, mežmalās, galvenokārt Latvijas austrumu daļā. DD 5 ieraksti (Bambe, 2009; Mārdega 2012, 2016; Opmanis, 2010; Erts, 2014). Visas 3 šīs ķekarpaparžu sugas ir retas vai ļoti retas, tās var atšķirt galvenokārt pēc lapām.


Foto: B. Bambe

Zemeņu āboliņš
Trifolium fragiferum

Parasti tas ir jūrmalas pļavu augs, un no klasiskajām atradnēm Randu pļavās un Lielupes grīvā ir daži ziņojumi (Vijupe, 2011, 2013; Kluša, 2013). Bet ir arī ziņojums par atradni Daugavpilī (Erts, 2016), pēc Daugavpils botāniķu ziņām (P. Evarts-Bunders) visticamāk suga te ienākusi, būvējot veloceliņu. Tomēr šajā reģionā suga atrasta arī dabiskos apstākļos – 1991. gadā pie Ugarinku ezera (Suško), bet atradne nav saglabājusies. Šai sugai Latvijas dienvidaustrumos IR jāpievērš uzmanība, jo gan Lietuvā, gan Baltkrievijā tā ir sastopama gana bieži un nav pat aizsargājama.

 

 
Foto: A. Erts

Zilganā brūnkāte
Orobanche coerulescens

Bezhlorofila parazītaugs, stepju suga, Latvijā ārpus sava izplatības areāla robežām, tikai 4 atradnēs valsts dienvidaustrumos, atrasta sausās augtenēs. DD 2 ieraksti, kur pārbaudītas 2 zināmas atradnes (Bambe, 2016; Kluša, 2016). Iespējams, ka varētu būt drīz vēl jaunas atradnes.

 


Foto: J. Kluša

 

Bālās dīvaines

Dabasdatos atrodami daži interesanti baltziedainie eksemplāri jeb albīnās formas, dažkārt izdalītas pat kā pasugas.

Viens no šādiem atradumiem Vecās Vesetas apkārtnē (Stepanova, 2016) – plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata ar tīri baltiem ziediem bez jebkāda svīru vai punktu raksta un lapas bez plankumiem. Visticamāk, tā ir retā D. maculata f. candidissima jeb pasugas rangā ssp. transsilvanica (noteicis A. Opmanis).

 


Foto: A. Stepanova

Interesants ir arī atradums, noteikts kā sarkanās cefalantēras Cephalanthera rubra baltziedainā forma (Roze, 2015), kas stipri izskatās pēc garlapu cefalantēras. Ļoti būtu noderējis zieda tuvplāns, kur redzama zieda lūpa, tad nebūtu šaubas, jo tieši šī zieda daļa abām sugām ir atšķirīga. Bet, tā kā tas nav redzams, tad par labu sarkanajai cefalantērai ir stublājs, kurš fotogrāfijā izskatās klāts ar matiņiem (otrai sugai tas kails), kā arī ziedēšanas laiks, jo garlapu cefalantēra zied apmēram mēnesi agrāk kā sarkanā…


Foto: G. Roze

Interesants ir arī tumšarkanās dzeguzenes Epipactis atrorubens bālziedainais novērojums Kadagas mežā (Birziņa, 2015). Ansis Opmanis to ir noteicis kā Epipactis atrorubens f. lutescens jeb, tā kā turpat netālu auga arī platlapu dzeguzene Epiactis helleborine, tad teorētiski iespējams arī šo abu sugu hibrīds. Jebkurā gadījumā – rets un interesants atradums!


Foto: L. Birziņa

Aicinām noteikti ziņot šādus interesantus un dīvainus gadījumus! Pagaidām ir pārāk maz materiāla, lai izdarītu kaut kādus secinājumus par šiem retumiem un to augšanas iespējamām īpatnībām.

 

Svarīgie nezināmie

Tomēr nevajag domāt, ka jāziņo tikai retumi. Gan jau pienāks brīdis, kad noderēs dati par jebkuras sugas izplatību! Interesanta var izrādīties arī jebkuras nezināmas sugas ziņa. To pierāda kaut vai gadījums ar bruņcepuru dzegužpuķi Orchis militaris Bolderājā. Šo augu, iespējams, neko īpašu nenojauzdams, kā nezināmu bija ieziņojis A. Arnicāns 2016. gada maijā. Dabasdatu dalībnieki šo sugu pareizi noteica kā bruņcepuru dzegužpuķi. Vēlāk, ekspertiem pārbaudot šo atradni plašākā apkārtnē, konstatēta bagātīgākā šīs sugas atradne Latvijā ar vairākiem tūkstošiem eksemplāru. Tās aizsardzībai tika pat ierosināts mikroliegums (ierosinātāja J. Kluša, eksperte V. Baroniņa), apstiprinājums gan vēl nav zināms, mikrolieguma izveidošanu pagaidām neatbalsta Rīgas Dome, taču sarunas turpinās un šis gadījums parāda, cik nozīmīgs ir katrs ziņojums Dabasdatos – arī nezināmais.


Foto: A. Arnicāns (pa kreisi) un A. Poikāns (pa labi)

Jauni sugu noteicēji

Nobeigumā jāatgādina, ka Dabasdatos sadaļā "Sugu noteicēji" ir ievietoti 2 jauni – grīšļu un paparžu ilustratīvie noteicēji. Grīšļu noteicējs palīdzēs orientēties šajā sugām bagātajā ģintī (vairāk kā 70 sugas), bet paparžu noteicējs ietver visas Latvijā savvaļā sastopamās paparžu sugas.

PALDIES visiem atradumu ziņotājiem un komentētājiem!
Jūsu ziņojumi ļauj uzzināt daudz jauna par sugu izplatību, kā arī dažkārt nosargāt kāda reta auga atradni.

Valda Baroniņa, augu eksperte
 

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes" ietvaros

Pēdējie novērojumi
Bufo bufo - 2017-04-10 Bumpo
Columba palumbus - 2017-04-18 Bumpo
Vanellus vanellus - 2017-04-10 Bumpo
Ciconia ciconia - 2017-04-26 Bumpo
Scolopax rusticola - 2017-04-26 Bumpo
Tetrastes bonasia - 2017-04-26 Bumpo
Branta leucopsis - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-28 Fuatra
- 2017-04-28 Melissa
Linaria cannabina - 2017-04-28 Kambars
- 2017-04-28 Melissa
- 2017-04-28 Melissa
- 2017-04-28 asaris
- 2017-04-28 Melissa
- 2017-04-28 asaris
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Mareks Kilups
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Parus major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Parus major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Dendrocopos major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Dendrocopos major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Tringa ochropus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Columba palumbus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Columba palumbus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Cicindela campestris - 2017-04-28 Melissa
Erinaceus roumanicus - 2017-04-28 felsi
Ptilidium pulcherrimum - 2017-04-28 felsi
Lycogala epidendron - 2017-04-28 felsi
Meloe brevicollis - 2017-04-28 Melissa
Dendrocopos medius - 2017-04-28 Renate_R
Strix aluco - 2017-04-28 Rallus
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Pica pica - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Chloris chloris - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Poecile palustris - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Corvus cornix - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Passer montanus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Alauda arvensis - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Spinus spinus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Bucephala clangula - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Carduelis carduelis - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Motacilla alba - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-28 Kambars
Carex digitata - 2017-04-28 Kambars
Fringilla coelebs - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Certhia familiaris - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Gallinago gallinago - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Periparus ater - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Spinus spinus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Anas crecca - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Carex cespitosa - 2017-04-28 Kambars
Aquila pomarina - 2017-04-28 Lindes
Fringilla coelebs - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Pica pica - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Tringa ochropus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sturnus vulgaris - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Passer montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Alauda arvensis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Corvus corax - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Emberiza citrinella - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Motacilla alba - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Carduelis carduelis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Fringilla coelebs - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus iliacus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Certhia familiaris - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Gallinago gallinago - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Periparus ater - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Tringa ochropus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Spinus spinus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Aegithalos caudatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Grus grus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Aigars
Regulus regulus - 2017-04-27 Aigars
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Aigars
Scolopax rusticola - 2017-04-27 Aigars
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Aigars
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-27 Aigars
Prunella modularis - 2017-04-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Aigars
Certhia familiaris - 2017-04-27 Aigars
Periparus ater - 2017-04-27 Aigars
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Aigars
Dryocopus martius - 2017-04-27 Aigars
Parus major - 2017-04-27 Aigars
Columba palumbus - 2017-04-27 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-27 Aigars
Anthus trivialis - 2017-04-27 Aigars
Sitta europaea - 2017-04-27 Aigars
Turdus philomelos - 2017-04-27 Aigars
Grus grus - 2017-04-27 Aigars
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-27 Aigars
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Aigars
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 Aigars
Motacilla alba - 2017-04-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus viscivorus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Fringilla coelebs - 2017-04-28 eksperts 3
Pica pica - 2017-04-28 eksperts 3
Accipiter nisus - 2017-04-28 eksperts 3
Cygnus cygnus - 2017-04-28 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2017-04-28 eksperts 3
Anthus pratensis - 2017-04-28 eksperts 3
Buteo buteo - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-04-28 eksperts 3
Sylvia atricapilla - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus merula - 2017-04-28 eksperts 3
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 eksperts 3
Parus major - 2017-04-28 eksperts 3
Passer montanus - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus corax - 2017-04-28 eksperts 3
Larus canus - 2017-04-28 eksperts 3
Sitta europaea - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus philomelos - 2017-04-28 eksperts 3
Grus grus - 2017-04-28 eksperts 3
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-28 eksperts 3
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 eksperts 3
Motacilla alba - 2017-04-28 eksperts 3
Fringilla coelebs - 2017-04-28 eksperts 3
Pica pica - 2017-04-28 eksperts 3
Accipiter nisus - 2017-04-28 eksperts 3
Cygnus cygnus - 2017-04-28 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2017-04-28 eksperts 3
Anthus pratensis - 2017-04-28 eksperts 3
Buteo buteo - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-04-28 eksperts 3
Sylvia atricapilla - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus merula - 2017-04-28 eksperts 3
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 eksperts 3
Parus major - 2017-04-28 eksperts 3
Passer montanus - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus corax - 2017-04-28 eksperts 3
Larus canus - 2017-04-28 eksperts 3
Sitta europaea - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus philomelos - 2017-04-28 eksperts 3
Grus grus - 2017-04-28 eksperts 3
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-28 eksperts 3
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 eksperts 3
Motacilla alba - 2017-04-28 eksperts 3
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Aigars
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Aigars
Certhia familiaris - 2017-04-27 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-27 Aigars
Grus grus - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-27 Aigars
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-28 Melissa
Dendrocopos major - 2017-04-27 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-27 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos minor - 2017-04-28 Melissa
Regulus ignicapilla - 2017-04-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Accipiter nisus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Poecile palustris - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Turdus merula - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Parus major - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Columba palumbus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Spinus spinus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Turdus philomelos - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Grus grus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Motacilla alba - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Ciconia nigra - 2017-04-27 Aigars
Aquila pomarina - 2017-04-27 Aigars
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 Aigars
Corvus corax - 2017-04-27 Aigars
Cygnus cygnus - 2017-04-27 Aigars
Cygnus cygnus - 2017-04-27 Aigars
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-27 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Aigars
Grus grus - 2017-04-27 Aigars
Accipiter nisus - 2017-04-27 Aigars
Corvus corax - 2017-04-27 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Aigars
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Aigars
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Aigars
Mergus merganser - 2017-04-27 Aigars
Anthus pratensis - 2017-04-27 Aigars
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Aigars
Periparus ater - 2017-04-27 Aigars
Prunella modularis - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos medius - 2017-04-27 Aigars
Columba livia domestica - 2017-04-27 Aigars
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Aigars
Jynx torquilla - 2017-04-27 Aigars
Hirundo rustica - 2017-04-28 mazais_ezis
Sterna hirundo - 2017-04-28 laaga
Ciconia nigra - 2017-04-27 Aigars
Columba oenas - 2017-04-28 Aigars
Capreolus capreolus - 2017-04-28 anthicus
Cygnus olor - 2017-04-28 laaga
Anthus pratensis - 2017-04-28 Aigars
Anthus pratensis - 2017-04-28 Aigars
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Regulus ignicapilla - 2017-04-28 Aigars
Corvus cornix - 2017-04-28 Aigars
Upupa epops - 2017-04-28 edzus222
Lullula arborea - 2017-04-28 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-28 Aigars
Fulica atra - 2017-04-28 laaga
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Larus ridibundus - 2017-04-28 laaga
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 Aigars
Regulus regulus - 2017-04-28 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 Aigars
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Aigars
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Aigars
Certhia familiaris - 2017-04-28 Aigars
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Aigars
Turdus merula - 2017-04-28 Aigars
Columba palumbus - 2017-04-28 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-28 Aigars
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-28 Aigars
Turdus philomelos - 2017-04-28 Aigars
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Aigars
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 Aigars
Anthus pratensis - 2017-04-28 Aigars
Prunella modularis - 2017-04-28 Aigars
Picus canus - 2017-04-28 Aigars
Picus canus - 2017-04-28 Aigars
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Aigars
Dryocopus martius - 2017-04-28 Aigars
Corvus corax - 2017-04-28 Aigars
Grus grus - 2017-04-28 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-28 Aigars
Egretta alba - 2017-04-28 Vladimirs
Cuculus canorus - 2017-04-28 Vladimirs
Picus canus - 2017-04-27 Vladimirs
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-27 Vladimirs
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Vladimirs
Ficedula hypoleuca - 2017-04-27 Vladimirs
Branta bernicla - 2017-04-27 Vladimirs
Anser albifrons - 2017-04-27 Vladimirs
Anser anser - 2017-04-27 Vladimirs
Grus grus - 2017-04-27 Vladimirs
Buteo buteo - 2017-04-27 Vladimirs
Milvus milvus - 2017-04-27 Vladimirs
Ciconia ciconia - 2017-04-27 Vladimirs
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Vladimirs
Larus argentatus - 2017-04-27 Vladimirs
Pica pica - 2017-04-27 Vladimirs
Turdus pilaris - 2017-04-27 Vladimirs
Upupa epops - 2017-04-27 Renate_R
Alauda arvensis - 2017-04-27 Vladimirs
Anthus pratensis - 2017-04-27 Vladimirs
Motacilla alba - 2017-04-27 Vladimirs
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Vladimirs
Linaria cannabina - 2017-04-27 Vladimirs
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Vladimirs
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Vladimirs
Hirundo rustica - 2017-04-27 Vladimirs
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Vladimirs
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 Vladimirs
Phylloscopus trochilus - 2017-04-23 Vladimirs
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Vladimirs
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Vladimirs
Prunella modularis - 2017-04-23 Vladimirs
Turdus merula - 2017-04-23 Vladimirs
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Vladimirs
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Vladimirs
- 2017-04-24 asaris
Daphne mezereum - 2017-04-24 asaris
Aquila pomarina - 2017-04-28 Maija Grandāne
Branta leucopsis - 2017-04-28 Platacis
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 laaga
Ciconia ciconia - 2017-04-02 Vladimirs
Milvus migrans - 2017-04-02 Vladimirs
Columba oenas - 2017-04-02 Vladimirs
Tringa ochropus - 2017-04-02 Vladimirs
Carduelis carduelis - 2017-04-02 Vladimirs
Chloris chloris - 2017-04-02 Vladimirs
Motacilla alba - 2017-04-02 Vladimirs
Asio flammeus - 2017-04-02 Vladimirs
Ciconia ciconia - 2017-04-02 Vladimirs
Anthus pratensis - 2017-04-02 Vladimirs
Regulus regulus - 2017-04-02 Vladimirs
Phylloscopus collybita - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus viscivorus - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus iliacus - 2017-04-02 Vladimirs
Lullula arborea - 2017-04-02 Vladimirs
Picus canus - 2017-04-02 Vladimirs
Cygnus cygnus - 2017-04-02 Vladimirs
Grus grus - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus philomelos - 2017-04-02 Vladimirs
Corvus corax - 2017-04-02 Vladimirs
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus merula - 2017-04-02 Vladimirs
Prunella modularis - 2017-04-02 Vladimirs
Troglodytes troglodytes - 2017-04-02 Vladimirs
Linaria cannabina - 2017-04-26 Alvis Āboliņš
Erithacus rubecula - 2017-04-02 Vladimirs
Aegithalos caudatus - 2017-04-02 Vladimirs
Garrulus glandarius - 2017-04-02 Vladimirs
Certhia familiaris - 2017-04-02 Vladimirs
Spinus spinus - 2017-04-02 Vladimirs
Fringilla montifringilla - 2017-04-02 Vladimirs
Fringilla coelebs - 2017-04-02 Vladimirs
Columba palumbus - 2017-04-02 Vladimirs
Anthus pratensis - 2017-04-02 Vladimirs
Alauda arvensis - 2017-04-02 Vladimirs
Emberiza citrinella - 2017-04-02 Vladimirs
Gallinago gallinago - 2017-04-02 Vladimirs
Vanellus vanellus - 2017-04-02 Vladimirs
Falco tinnunculus - 2017-04-02 Vladimirs
Cygnus cygnus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-02 Vladimirs
Vulpes vulpes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Andrejs B
Motacilla cinerea - 2017-04-28 Durkts
Turdus merula - 2017-04-28 Andrejs B
- 2017-04-27 asaris
Turdus pilaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-28 Latvju_zēns
Climacium dendroides - 2017-04-28 nekovārnis
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Oenanthe oenanthe - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Linaria cannabina - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-28 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
- 2017-04-28 nekovārnis
Grus grus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Mergus albellus - 2017-04-28 Platacis
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Platacis
Cygnus olor - 2017-04-28 Platacis
Circus aeruginosus - 2017-04-28 Platacis
Podiceps cristatus - 2017-04-28 Platacis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Platacis
Egretta alba - 2017-04-28 Platacis
Aythya fuligula - 2017-04-28 Platacis
Serinus serinus - 2017-04-28 Vv
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Litenesputni
Parus major - 2017-04-28 Litenesputni
Grus grus - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Vv
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Carduelis carduelis - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Gallinula chloropus - 2017-04-28 Litenesputni
Sitta europaea - 2017-04-28 Litenesputni
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Bombycilla garrulus - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Pica pica - 2017-04-28 Litenesputni
Inachis io - 2017-04-28 nekovārnis
Columba palumbus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Cuculus canorus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Gonepteryx rhamni - 2017-04-28 nekovārnis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Lullula arborea - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla flava flava - 2017-04-28 laaga
Buteo buteo - 2017-04-28 laaga
Oenanthe oenanthe - 2017-04-28 laaga
Cuculus canorus - 2017-04-28 madareens
Celastrina argiolus - 2017-04-28 nekovārnis
Tetrao urogallus - 2017-04-27 nauris031088
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Anser fabalis - 2017-04-28 Litenesputni
Glaucidium passerinum - 2017-04-28 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-28 Kurmata
Carpodacus erythrinus - 2016-07-28 Latvju_zēns
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Tetrao tetrix - 2017-04-28 Platacis
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-28 Mierss
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Sciurus vulgaris - 2017-04-28 Mierss
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Turdus iliacus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 dīķakuilis
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 elektrolitr
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Buteo buteo - 2017-04-28 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Periparus ater - 2017-04-28 dīķakuilis
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 dīķakuilis
Regulus regulus - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 Litenesputni
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Alces alces - 2017-04-28 Litenesputni
Prunella modularis - 2017-04-28 Litenesputni
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Litenesputni
Grus grus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Grus grus - 2017-04-28 Litenesputni
Anthus trivialis - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Aquila pomarina - 2017-04-28 Litenesputni
Tringa ochropus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Limosa limosa - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Saxicola rubetra - 2017-04-28 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Larus ridibundus - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Buteo buteo - 2017-04-28 Litenesputni
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Litenesputni
Regulus regulus - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Lanius excubitor - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 dīķakuilis
Bucephala clangula - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 alexborzenko
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Accipiter gentilis - 2017-04-28 Litenesputni
Parus major - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Inachis io - 2017-04-28 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Carduelis carduelis - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Periparus ater - 2017-04-28 dīķakuilis
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 dīķakuilis
Aglais urticae - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 dīķakuilis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Carduelis carduelis - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Picus canus - 2017-04-28 dīķakuilis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Picus canus - 2017-04-28 Litenesputni
Certhia familiaris - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 Litenesputni
Poecile palustris - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba livia domestica - 2017-04-28 Litenesputni
Anthus pratensis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-28 Vv
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Pica pica - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Parus major - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Phoenicurus ochruros - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus iliacus - 2017-04-28 Litenesputni
Sitta europaea - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-04-28 Litenesputni
Oenanthe oenanthe - 2017-04-28 Litenesputni
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Periparus ater - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Corvus cornix - 2017-04-28 dīķakuilis
Fringilla coelebs - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos minor - 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
- 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Picus canus - 2017-04-28 dīķakuilis
- 2017-04-27 nekovārnis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus iliacus - 2017-04-28 dīķakuilis
- 2017-04-27 nekovārnis
Anthus trivialis - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-28 Latvju_zēns
Circus aeruginosus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 bišudzenis
Spinus spinus - 2017-04-23 bišudzenis
Spinus spinus - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Periparus ater - 2017-04-23 bišudzenis
Periparus ater - 2017-04-23 bišudzenis
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 bišudzenis
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-23 bišudzenis
Glaucidium passerinum - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2017-04-23 bišudzenis
Picus canus - 2017-04-23 bišudzenis
Columba oenas - 2017-04-23 bišudzenis
Anthus pratensis - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile palustris - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Fringilla coelebs - 2017-04-28 dīķakuilis
Grus grus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 dīķakuilis
Locustella luscinioides - 2017-04-28 dīķakuilis
Rallus aquaticus - 2017-04-28 dīķakuilis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 bišudzenis
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile montanus - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile palustris - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile palustris - 2017-04-23 bišudzenis
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 bišudzenis
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2017-04-23 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 bišudzenis
Tringa ochropus - 2017-04-23 bišudzenis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Certhia familiaris - 2017-04-28 dīķakuilis
Padus avium - 2017-04-27 andis.kalvans
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Padus avium - 2017-04-27 andis.kalvans
Poecile palustris - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Ficedula hypoleuca - 2017-04-28 Matrus
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 dīķakuilis
Tetrao urogallus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-28 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 dīķakuilis
Tetrao urogallus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Jynx torquilla - 2017-04-28 Platacis
Spinus spinus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos medius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Fringilla coelebs - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Vulpes vulpes - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 dīķakuilis
Castor fiber - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Regulus regulus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 dīķakuilis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anas crecca - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos minor - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Tetrao urogallus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Corvus cornix - 2017-04-28 dīķakuilis
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-28 dīķakuilis
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 dīķakuilis
Grus grus - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile palustris - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus iliacus - 2017-04-28 dīķakuilis
Capreolus capreolus - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Picus canus - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Certhia familiaris - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 dīķakuilis
Anthus trivialis - 2017-04-28 dīķakuilis
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Nezināms
@ Siona
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
CerambyX 29.aprīlis, 00:11

Ņemot vērā pēdējo diskusiju par eļļasvabolēm, bail pat ko teikt :D Bet nu, cik var saskatīt, tad priekškrūšu vairogs izskatās šķērsenisks (tā platums lielāks par garumu) - tad jau Meloe brevicollis


Kambars 28.aprīlis, 23:11

Paldies!!!


felsi 28.aprīlis, 22:56

Paldies!


Kambars 28.aprīlis, 22:46

Kaut kā kuro reizi nevar nomainīt sugu...


dziedava 28.aprīlis, 22:38

Krāšņā dūnīte Ptilidium pulcherrimum


Kambars 28.aprīlis, 22:34

Jā,skaidrs,sapratu.Paldies!!!


asaris 28.aprīlis, 22:27

Varētu būt tīruma smilšvabole.


asaris 28.aprīlis, 22:26

Redzams baltais laukums uz kakla būs tomēr lauku balodis.


felsi 28.aprīlis, 22:11

Pievienoju 2 bildes, viss krāšņums mazinājies.


dziedava 28.aprīlis, 21:39

Paldies! :)


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:53

Dziedātājstrazds


Melissa 28.aprīlis, 20:45

Pilniigi noteikti-baldriaans.


Ansis 28.aprīlis, 20:38

Konsultējos ar tulpju un vizbulīšu selekcionāru Juri Egli - te viņa komentārs: "Man jau izskatās, ka mutācija. Pēdējā laikā ne tikai Igaunijā, bet arī Latvijā ir atrastas pildītās zieda formas šai sugai. Vienīgi maz zinu par salīdzinoši nesen (1967.g.) atrasto baktēriju Fitoplazmu, kuras rezultātā augi veido mutācijām līdzīgus kropļojumus ziediem. Ar Fitoplazmu slimajiem augiem ziedos parādās zaļie toņi un tās ir grūti atšķirt no dabīgām mutācijām. Lapām esot dzeltenīgi iekrāsojumi un apkārtējie augi pamazām paliek līdzīgi. Tā esot vienīgā pazīme pēc kuras slimību varot noteikt neizmantojot laboratoriskos pētījumus. Te angliski vairāk : https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplasma"


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:10

!


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:09

Melnais erickiņš.


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:09

Žubīte.


lichen_Ro 28.aprīlis, 19:51

paga paga....kā nav???? O.O šķibs ķērpju saraksts :D pat pārāk.. šis tiešām ir retums.. visā Baltijā... Starp citu šī noteikti ir DMB suga :) Kādreiz obligāti šo sugu būs jāieliek mikroliegumu sugu saraksta..Domāju, ka šo atradni var reportēt arī kā "noteworthy", kad tiks publicētas jaunas sugas Latvijai, nākamajā rakstā :)


Ivars L. 28.aprīlis, 13:27

Paldies par informāciju par sugas retumu un atradnes nozīmīgumu! Zināju, ka ir reta, bet nezināju, ka tik ļoti reta, un ka tās atradne lihenologiem varētu būt TIK nozīmīga. Interesanti, kāpēc tā nav īpaši aizsargājamo sugu sarakstā?


asaris 28.aprīlis, 12:47

Paldies!


dziedava 28.aprīlis, 11:23

Paldies! :)


nekovārnis 28.aprīlis, 11:06

Varētu būt ķērpju māņkrabjzirneklis, Philodromus margaritatus


lichen_Ro 28.aprīlis, 11:05

Es domāju, ka bieži šo sugu nesanāks atrast. Tiešām, izcila atradne! :) Būšu pateicīgs par paraugiem.. Iesaku arī pabildēt vairāk, diez vai, ka kādreiz būs tāda izdevība..


nekovārnis 28.aprīlis, 11:02

Slaidzirneklis Pachygnatha degeeri


Puķu Ilze 28.aprīlis, 11:00

Un galvenais, ka to plūksnu (it kā mazo lapiņu) malas baldriānam ir nedaudz zobainas - tālu viens no otra atrodas mazi izvirzījumi, bet kāpnītei plūksnu malas gludas.


nekovārnis 28.aprīlis, 10:57

Koku laupītājblakts Anthocoris nemorum


Puķu Ilze 28.aprīlis, 10:57

Baldriāns ir ļoti mainīga izskata augs. Apakšējās rozetē sakārtotās lapas var diezgan atšķirties no tām, kas vēlāk pacelsies kopā ar ziedkātu. Ja pavēro, tad vieni baldirjān izaug smalklapaini, citi platām lielām lapām, bet tikko paceļas ziedkāts, tā šaubu vairs nav. Lapu plūksnas baldriānam var būt ļoti šauras ar smailiem galiem, gan ļoti apaļas ar noapaļotiem galiem. Mani pārliecina lapas plātnes bilde, kur lapas kopējā forma ir platāka vidusdaļā. Kāpnītei parasti visas daļas ir aptuveni viena garuma un samērā šauras ar puslīdz smailiem galiem, liekot tai izskatīties it kā kārtīgākai.


dziedava 28.aprīlis, 10:25

Šo versiju izskatīju, tāpat kā zilo kāpnīti, bet abām sugām it kā prasās spicāks (smails) lapas gals.. Vai tas ar laiku, augot lielākam, mainās?


Puķu Ilze 28.aprīlis, 10:20

Domāju, ka ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis.


Ivars L. 28.aprīlis, 09:53

Man arī šī ir pirmā šīs sugas atradne. Uz to mežu vēl pāris reizes būs jādodas, tā ka paņemšu paraugu. Ozolā ielikšu.


dziedava 28.aprīlis, 09:40

Izskatās interesanti, bet cēlonis tā viegli nedodas rokā.


CerambyX 28.aprīlis, 09:37

Jā, šādu pieeju es ar atbalstu (un principā arī piekopju praksē). T.i. putniem jau arī mēs neliekam mizložņa sp. visiem novērojumiem kur nevar 100% izslēgt īspirkstu mizložņu. Vai visus klusējoāa čuņčiņus par čuņčiņiem sp., ja nav izslēgts Ibērijas čuņčiņs. Jā, ja novērotājs ziņo reto sugu, tad, protams, pierādījumiem jābūt maksimāli neapgāžamiem, bet ja ziņo parasto sugu - tad lai jau iet kā parastā un 99% gadījumu būs taisnība (joka pēc jāizskrien cauri 7punktu mārīšu novērojumiem un jāpapēta cik ir tādu teorētisku magnifica novērojumu, kas paslīdējuš garām un nav pierādāmi, jo nav foto no apakšpuses) Tā ka pēc būtības jauns velosipēds jau nav jāizgudro.


dziedava 28.aprīlis, 09:19

Ne gluži par eļļasvabolēm, bet vispār DD ietvaros, manuprāt, grūti nosakāmos variantos var izmantot "mazākā retuma principu". T.i., ja iespējami vairāki grūti atšķirami varianti, tad vismazākā kļūda būs, ja sugu noteiks kā biežāko no līdzīgajām, būtiskāk ir nenoteikt biežās sugas kā superretas, lai tiešām retas sugas DD maldīgi neuzrādītos kā biežas. Ja retas 7punktu mārītes vietā tiks noteikta parastā 7punktu mārīte, tad, protams, būs garām palaists retums, bet būtisku ļaunumu noteikšana neradīs, jo gan jau tajā apkārtnē patiešām sastopamas arī parastās 7punktu mārītes. Tā ka tikai apsveicami, ja ne tik liels eksperts var noteikt vismaz biežākās sugas, un tad lielāks eksperts var ar laiku palabot, ja ir kādas kļūdas. Nevis visi nov. stāvēs kā nezināmi un gaidīs, kad nu nāks kāds supereksperts.


dziedava 28.aprīlis, 08:52

Minētajam Uģa rakstam vajadzētu nevis stāvēt arhīvos, bet tam būtu kā minimums jābūt kā linkam no "Pievienot novērojumu". Ideālajaā pasaulē tam būtu jāatveras, kad lietotājs pirmoreiz mūžā grib pievienot novērojumu Dabasdatos, vai arī jau pie reģistrācijas - t.i., lai nebūtu iespējams to nepamanīt. Šobrīd ir pretēji - nav iespējams to pamanīt (atrast) :(. Neviens jau pat nemeklēs, nezinot, ka tāds eksistē.


lichen_Ro 28.aprīlis, 08:43

Ļoti gribētu paraugu kaut kad :) Ja pēc gada - var arī pēc gada :)


lichen_Ro 28.aprīlis, 08:39

Nekad šo sugu nebiju atradis dabā. Apsveicu, šī ir izcila un ļoti nozīmīga atradne.. Lūdzu, ieliec šo atradni ozolā! :) Ļoti, ļoti laba atradne!!!


CerambyX 28.aprīlis, 00:58

Sen senos laikos bija sagatavots šāds materiāls, kas nu jau ir sen iestumts kaut kur dziļi dziļi neredzamā vietā: https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/1/185/1298459706.pdf Droši vien kādam entuziastam būtu vērts to atjaunot (=pārstrādāt) un krietni vien paplašināt, jo kādam, kurš tikai sāk aizrauties ar dabas vērošanu tik tiešām kādas tādas it kā elementāras lietas ko apraksta Pēteris tiešām būtu noderīgi izlasīt un iegaumēt.


Daknis 28.aprīlis, 00:49

Ja tāds raksts taptu, būtiski būtu darīt zināmus kritērijus, pēc kādiem jāpārbauda savs novērojums, pakļaujot to puslīdz kvalitatīvai paškritikai. Iesākumā jau bieži noteikšana izpaužas kā Collins šķirstīšana no viena gala līdz otram un kaut kā līdzīga redzētajam meklēšana. Tā pat noderētu raksts, vai drīzāk pieredzes stāsti, par to, kā ar vienkāršiem līdzekļiem dokumentēt novērojumu. Visiem "tajā brīdī" neienāk prātā, ka binokli var atstutēt pret kādu objektu un caur to fotografēt ar telefonu, vai saklausāmi ierakstīt klusu balsi, ieliekot telefonu no A4 lapas uztītā tūtiņā. Tas, ka jebkurš cilvēks var novērot retumu ir vairāk nekā skaidrs, bet, piemēram, bez bildēm nebūtu "gājis cauri" nakts gārņa novērojums, bez bildēm neviens tā arī neuzzinātu par mājas apogu. Varbūt jāpaorganizē kādas "darbnīcas" par tēmu, putni tomēr ir samērā augstas sarežģītības kustīgi objekti, bet es te pa starpai manu, ka pat sūnas nofočētas, tā ka nevar noteikt. Jāmācās dokumentēt!


CerambyX 28.aprīlis, 00:39

"Punktējuma smalkums/rupjums ir mainīgs lielums" - šim apgalvojumam es nevaru īsti piekrist, jo ir kaudzēm sugu pāru, kur kaut kādas ķermeņa daļas punktējums ir vienīgā atšķirības pazīme un citas papildus pazīmes nemaz noteicējā netiek piedāvātas. Tajā pašā http://www.coleo-net.de, kam devi linku proscarabaeus un violaceus tā arī tikai nošķiras - pēc galvas un priekškrūšu vairoga punktējuma un segspārnu mikroskulptūras (tēze #5). Tātad pēc būtības, ja noteicējos šāda pazīme tiek piedāvāta kā tā, ko jāizmanto, lai atšķirtu kādu sugu (vai sugu grupu), tad neredzu iemeslu to uzskatīt par 'mainīgu lielumu', kam nevar uzticēties. Īpaši, ja dažādos interneta resursos pierādās, ka šī pazīme 'strādā'. Tad jau kāda jēga no tāda noteicēja, ja piedāvā neizmantojamas pazīmes? Mana pārliecība ir, ka ja, piemēram, bildē Meloe galvas punktējums izskatās blīvs un raupjš, tad tā ir Meloe proscarbaeus (jo atbilst pazīmēm noteicējā). Kā Mareka dotajā linkā (https://dabasdati.lv/lv/observation/vtcpun6ohlnr0o8dog2rrib744), kas, manuprāt, ir 100% proscarabaeus. Ja punktējums ir smalks un samērā rets (galvas un priekškrūšu vairoga virsma izskatās pat tāda kā spīdīga - tad tā ir Meloe violaceus (jo atbilst pazīmēm noteicējā). Kā otrajā Mareka dotajā linkā (https://dabasdati.lv/lv/observation/udc3it636pjjg661bp9o66akj3), kas, manuprāt, ir 100% violaceus. Jā, var būt diskusija par to vai visās bildēs tā pazīme ir tiešām skaidri saskatāma vai varbūt kaut kādas gaismas spēles vai cita attēla 'defekta' dēļ nerodas mānīgs priekšstats par to, kas tur attēlā ir redzams. Nu kā, piemēram, šajā bildē kur nekas īsti nav saskatāms uz ko arī Dmitrijs jau pašā sākumā korekti norādīja, ka Meloe sp. ir korektākais 'slēdziens'. Jā, tā diskusija ir iztirzāšanas vērta, ka nosakot kukaiņus pēc foto ir tiešām jābūt uzmanīgiem un jācenšas izvairīties no 'pazīmju izdomāšanas' un pārsteidzīgiem lēmumiem. Bet ne jau tagad jādiskutē par to, ka eļļas vaboļu noteicēji ir nepareizi uzrakstīti un Meloe atšķiršana īstenībā ir raķešu zinātne.


Jonis 28.aprīlis, 00:28

Uģi, es nestrīdos. Piepjmīļi nav bijuši manā interešu sfērā, neesmu ar tiem strādājis. Pazīmes rakstīju no vācu noteicēja. Vairodziņa krāsu vācieši nebija pieminējuši. Visticamāk tāpēc, ka aenea no russica tiek nodalīts pēc ķermeņa apakšpuses krāsojuma. Par metālisko spīdumu minēju tāpēc, ka tā ir variabla lieta, piemēram, atsevišķām skrejvabolēm.


CerambyX 28.aprīlis, 00:17

Endomychus coccineus kāpurs


Jonis 28.aprīlis, 00:16

Sugu nevar precīzi noteikt tikai pēc kādas ķermeņas daļas punktējuma smalkuma/rupjuma. Šī pazīme vienmēr ir jāskatās komplektā ar citām pazīmēm pat tad, ja kukainis palikts zem lupas. Punktējuma smalkums/rupjums ir mainīgs lielums. Smalkā punktējuma rupjākais variants var būt vizuāli rupjāks par rupjā punktējuma smalkāko variantu. Vienīgais variants, kur tikai pēc punktējuma noteikt sugas, ja no katras sugas ir indivīdu sērija, kurus var salīdzināt. Bet arī tad ar pilnīgu pārliecību varēs noteikt tikai tos indivīdus, kuriem punktējums būs "tipiskais". Bet pārējiem, kuriem būs atkāpes no normas, vienalga būs jāskatās citas pazīmes.


CerambyX 28.aprīlis, 00:14

Šis 200% nav Triplax aenea, Jāni. Vairodziņš ta melns... Bet nu es dabā esmu redzējis simtiem Triplax russica un >10 Triplax aenea. Tās ir nesajaucamas sugas, jo metāliskais spīdums ir tiešām izteikts (nevis tikai grāmatā uzrakstīts), atšķiras ķermeņa forma utt.


Jonis 28.aprīlis, 00:00

Galvenās pazīmes, ko te var redzēt - priekškrūšu vairoga apakšējā mala ir ar platu apmali, tātad tā ir Triplax apakšģints. Latvijā no šīs apakšģints sastopamas divas sugas - T. russica un T. aenea. Taustekļu krāsojums abām sugām ir vienāds - visi posmi melni. Vislabāk būtu redzēt ķermeņa apakšpusi - T.russica ir melnas viduskrūtis un pakaļkrūtis, bet vēders sarkans. T. aenea apakšpuse viscaur sarkana. Ja kukainis redzams tikai no virspuses, tad jāpievērš uzmanība priekškrūšu vairogam un segspārniem. T.russica priekškrūšu vairogam pie apakšējās malas viducī ir tāds kā padziļinājums, ko it kā var saredzēt arī šajā bildē. T.aenea tāda padziļinājuma nav. T.aenea ir vienīgā ģints suga, kuras segspārniem ir metālisks spīdums (tā vismaz vāciets raksta), taču šī nu reiz ir pazīme, uz kuru ne vienmēr var paļauties. Sapratne par to, ko katras sugas gadījumā nozīmē "metālisks spīdums" vai "bez metāliska spīduma" rodas, kad ir apskatīti vairāki simti konkrētās sugas indivīdi. Man tādas pieredzes ar šo ģinti nav Pazīmes esmu uzskaitījis. Lēmumu par nobildētā indivīda taksonomisko piederību pieņemiet pats! :)


CerambyX 27.aprīlis, 23:51

Es tā tomēr īsti nesaprotu - vai tiešām violaceus/proscarabaeus sugu pāris ir TIK sarežģīts noteikšanā pēc foto? Ja galvas/priekškrūšu vairoga punktējums ir smalks un izkliedēts, tad ir violaceus, bet, ja šis punktējums ir ļoti raupjš, izteikts un salīdzinoši blīvāks - tad proscarabaeus. Ilgu laiku arī mocījos, lai 'To' sakatītu bildēs, bet nu ar laiku, ja piešauj aci, tad, manuprāt, atšķirība ir ļoti labi pamanāma. Un, lai to saskatītu, manuprāt, nevajag nemaz 50-reizīgu palielinājumu, bet vienkārši normālas kvalitātes attēlu. Ja es runāju pilnīgas muļķības, tad, protams, palabojiet, bet nu tīri paskatoties kā, piemēram, darbojas vācu spečuki Kerbtierā, tad tur 90% no iesūtītajiem attēliem tiek kādai sugai atzīmēti (daļa paliek kā 'ticams', ka kāda no sugām vai galīgi švakiem attēliem kā violaceus/proscarabaeus) - tātad tas nav nekas neizdarāms. Manuprāt tīri pieredzes jautājums. T.i. nav jau tā, ka mēs te Dabasdatos pēc foto mēģinam atpazīt Olethreutes arcuella no O.subtilana vai citus dvīņu sugu pārus no 'augstajiem plauktiem', kurus tikai pēc ģenitālijām var atpazīt. Tā ka pēc būtības cepiens tieši par eļļasvaboļu noteikšanu, manuprāt, pēc pašas savas būtības ir vētra ūdens glāzē. Ja kāds tiešām uzskata, ka te Dabasdatos ir totālas kļūdas attiecībā uz Meloe sp., tad daudz produktīvāk būtu iziet cauri pašreiz ziņotajiem novērojumiem un izteikt kādas savas piezīmes. Nav jau problēma iepriekšējo sugu noteikšanu pārskatīt un vēlreiz, pieejot tam jautājumam maksimāli kritiski, kādu no novērojumiem pārcelt arī uz 'Meloe sp.'. Neapgalvoju, ka arī visi mani noteiktie objekti ir ar 110% precizitāti pareizi, jo nu - nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Tāpēc, jo lielāks ieguvums būs, ja ik pa laikam (vai regulāri) Dabasdatu vaboļu (un citu kukaiņu) novērojumiem uzmestu aci arī citi spečuki, jo nu daļā gadījumu viena cilvēka viedoklis ir tikai viena cilvēka viedoklis. Tāpēc jau saku - ja šeit regulāri apgozītos arī citi entomologi, tad ieguvēji būtu mēs visi. Vienmēr gan mēģinu maksimāli šaubīgos gadījumos iziet cauri visām pazīmēm noteicējos (vai runa par vabolēm vai blaktīm, vai mušām - vienalga) - tas tā, ja varbūt kāds iedomājās, ka sugu noteikšana pēc foto parasti notiek aplaizot pirkstu, nosakot vēja virzienu un tad paņemot pirmo līdzīgo sugu, kas atrodama gūgles attēlos.


CerambyX 27.aprīlis, 23:30

Jā, ir pareizi. Ideālā variantā jāredz būtu ķermeņa apakšpuses krāsojums (tas dažādām Lv sastopamajām Triplax sugām krasi atšķirīgs), bet tīri pēc ķermeņa formas šim vajadzētu būt russica. Tumši visi ūsu posmi ir Ok šai sugai.


Jonis 27.aprīlis, 23:28

Kārli, Jūs un Jūsu fototehnika pie šī ķīviņa esiet vismazāk vainīgs.Dabā par ar vislabāko fotoaparātu Jūs šo eļļasvaboli nenofotografētu tā, lai to bez šaubām varētu noteikt. Šo sugu noteikšanai (daudzu citu vaboļu noteikšanai) ir jāredz kādas ķermeņa daļas mikroskulptūra. Bet to var saskatīt, sākot ar 50 kārtīgu palielinājumu.


asaris 27.aprīlis, 23:23

Atcerējos par šo novērojumu vai šeit suga noteikta pareizi? Ūsu pirmajiem posmiem nevajadzētu būt gaišiem?


asaris 27.aprīlis, 23:14

Paldies, tā jau likās ka ne īsti tajā virzienā meklēju.


felsi 27.aprīlis, 23:12

Paldies!


CerambyX 27.aprīlis, 23:10

Oplocephala haemorrhoidalis


dziedava 27.aprīlis, 23:07

Kā rakstīts, tā arī varētu būt :)


Ansis 27.aprīlis, 22:59

Šī ir pūslīšpaparde, bet ar sīkpapardes varētu mēģināt atrast (tās var apskatīt uz klintīm iepretim pilsdrupu ZR galam).


Scuba 27.aprīlis, 22:20

Kā jūs nomainijāt???? Man arī nemainās...


Scuba 27.aprīlis, 22:17

Ritvar, paldies!!!


Ilona_rasa 27.aprīlis, 21:16

Paldies :)


Sintija Martinsone 27.aprīlis, 20:39

Lielā tilbīte?


Fuatra 27.aprīlis, 20:32

gribēju nomainīt uz - samtērces, bet nemainās


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 19:36

Interesants novērojums.


dekants 27.aprīlis, 18:25

Dabasdatos martā un aprīlī jau 25 novērojumi.


Rekmanis 27.aprīlis, 16:49

Čuņčiņš


Rekmanis 27.aprīlis, 16:49

Upes zīriņš


Rekmanis 27.aprīlis, 16:48

Noteikti lietuvainis. Salīdzinoši īsais knābis, mazā apaļā galva ar tumšo paura daļu un izteikta acs svītra starp knābi un aci liecina, ka tas ir lietuvainis.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 16:27

Liekas lietuvainis.


Bekuvecis 27.aprīlis, 14:34

Toverīšu sarkosomas izplatība Latvijā tagad redzama arī kartē: http://www.senes.lv/reports/sarcosoma_globosum_karte.htm


dekants 27.aprīlis, 14:28

Jā, protams, ja ietver arī fenoloģiski interesantos novērojumus, tad tie balstītos uz A. Celmiņa tabulu (atsauce uz to). Svarīgi, lai šāds apkopojums ir ērts, pārskatāms, un pa rokai visiem Dabasdatu lietotājiem. Vairāk gan koncentrēties uz novērojumiem, kas bez papildus ziņām (foto/audio/kvalitatīva apraksta) nevar tikt akceptēti - retām sugām. Ik pa laikam ir zaļā dzilna, baltkakla mušķērājs, austrumu melnais erickiņš u.tml. Vairāki lietotāji, ieraugot ko retu, speciāli reģistrējas Dabasdatiem (arī es tā sāku), bet entuziasms noplok, kad novērojums bez papildziņām netiek akceptēts.


Daknis 27.aprīlis, 13:58

Domājams, ka A. Celmiņa tabula, cik vien iespējams, jātur kā vienīgā mēraukla, citādi būs līdzīgas auzas, kā ar tām 3 sistematikām. Tā kā interesantums atkarīgs no sezonas, grūti to būtu rakstā apkopot. Protams, sugas, kuras skaitās interesantas un retas visu gadu, kā baltkakla mušķērājs, gan varētu apkopot, vēlams ar linkiem uz ornitofaunistika.com atbilstošo šķirkli, jo tajos informācija tiek regulāri atjaunota un ir foto. Nezinu kā citiem, bet man kopš putnu vērošanas pirmsākumiem tas ir neatsverams resurss.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 12:07

Ja,peļu klijāns.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 11:55

Upes tilbīte.Перевозчик.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 11:49

Apdzīvota ligzda (AL).


Osis 27.aprīlis, 11:00

Paldies !


dekants 27.aprīlis, 10:33

Vai kāds no putnu vērotājiem grib Dabasdatos uzrakstīt rakstu, kur norādītas retas (agras/vēlas) putnu sugas, kurām nepieciešams papildus info, lai tās akceptētut? To tad katrs ziņotājs tepat varēs apskatīt viņam viegli saprotamā un pieejamā veidā, kā arī citiem būs iespēja ērti atsaukties. Nākotnē iespējams varētu izveidot funkciju, ja cilvēks izvēlas ziņot "interesantu" novērojumu, tad viņam pirms ziņošanas izlec piedāvājums iepazīties ar šo info.


anthicus 27.aprīlis, 10:20

Vai kāds no zinātniekiem spiež uz individu nonāvēšanu zinātnes vārdā? Nē! Bet mēs norādam uz to, ka vienkāršiem dabas vērotājiem nevajadzētu vulgarizēt sīko (izmēru ziņā) objektu noteikšanu. Šādus objektus precīzi noteikt pēc foto ir sarežģīti un ļoti bieži neiespējami. Jo foto ir pietiekošs noteikšanai tikai tad, kad visas nevis daļa noteikšanas pazīmes ir tājā saskatāmas. Ja pazīmes nav saskatāmas, novērotājam nebūtu jāspītējas un jāmēģina pierādīt savas fotogrāfijas pietiekamību un jāsadzīvo ar "sp." Un šī nav nekāda traģēdija - arī muzejos daudz šādu zinātnisko eksemplāru. Ja ir vēlme noteikt sugu ar 100% pārliecību par noteikšanas pareizību - jāpievieno pietiekams skaits dažādu pazīmju foto. Tik vienkārši! Par DD foto noteikšanas pareizību: tie var būt 70%, kāpēc nē? Jo DD pievieno parastāko (viegli pamanāmo, bieži sastopamo) bezmugurkaulnieku sugu novērojumus. 80% Latvijā sastopamo bezmugurkaulnieku sugu DD noverojumos nav. Un viņu nav pat DD sugu katalogā - pat gribedāms tos pievienot nevar. Bet tas jau nepadara DD par sliktu rīku - rīks ir izcils. Tikai jācien vienam otru. Je mēs visi veidojam savu ekosistēmu un dabas vērotāju LV nemaz nav pār daudz. Savstārpējo cieņu un mieru!


maariite 27.aprīlis, 05:12

Nomainiet, lūdzu šo uz zilzīlīti. Prāta aptumsums pēc visas nakts operējot to 107 Decibelu pūču kasti.


asaris 26.aprīlis, 22:47

Visa diskusija tikai tāpēc, ka vienreiz nepaņēmu līdzi fotoaparātu :D Centos sugu nomainīt uz Eļļasvabole Meloe sp., bet kaut kāpēc neizdodas. Paldies par diskusijas sākuma daļu cerams, ka turpmāk mācēšu atšķirt eļļasvaboles. Tāpat netaisos dabā ejot ievākt katru redzēto bezmugurkaulnieku, tikai tāpēc, lai noteiktu sugu. Pilnībā apmierina, ka daļu var nenoteikt līdz sugai.


nekovārnis 26.aprīlis, 22:35

Varētu būt kāds no piltuvjzirnekļiem Agelenidae. Iespējams, ka Tegenaria domestica, bet tur vairāki ļoti līdzīgi. Dzimtas nosaukums gan būs DD datu bāzē jāpārbauda kādam speciālistam, varētu būt ka drukas kļūda.


Siona 26.aprīlis, 22:19

Iespējams, ka bieži sastopamais mājas zirneklis - Tegenaria domestica, bet varbūt ir kāda līdzīga suga, par kuru nezinu.


Osis 26.aprīlis, 22:02

Kas par sugu ?


nekovārnis 26.aprīlis, 21:26

Pievienoju datubāzei


Vīksna 26.aprīlis, 21:18

Andris Piterāns uzrakstīja - Jātnieciņš Ophion obscuratus - tipiska pavasara suga.


Vīksna 26.aprīlis, 21:04

Paldies !


Ansis 26.aprīlis, 20:56

Ciņu grīslis


Ansis 26.aprīlis, 20:53

Jā, visdrīzāk ciņu samtīte


Ansis 26.aprīlis, 20:51

Ticamāk, cietā pabārbula


Fuatra 26.aprīlis, 20:49

Paldies. Tur manus nosaukumus vajag pārbaudīt visus :)


Ansis 26.aprīlis, 20:49

Jā, varētu būt cietā pabārbula


Ansis 26.aprīlis, 20:46

Tā ir mūru sīkvijzobe; pūkcepurenēm sporu vācelītes ar pavisam īsu kātiņu.


roosaluristaja 26.aprīlis, 20:17

lielā gaura te ir tikai vienā foto. Abos pārējos ir meža pīles. Pareizāk ir sadalīt šo novērojumu divos vai meža pīles izdzēst.


cielava 26.aprīlis, 20:16

Jā, ceļmalas lēzenā grāvī, attiecīgi pamitrā vietā, ciematā pie autobusa pieturas


roosaluristaja 26.aprīlis, 20:14

Viņš tiešam auga tur ceļa malā? Var jau būt. Ne visai tipiska vieta tāda gadījumā.


cielava 26.aprīlis, 20:09

Ir ļoti precīzi, kāpēc domājat, ka nav?


fotonieks 26.aprīlis, 19:10

Izskatās, ka kaut kas nav labi ar kājām...


forelljjanka 26.aprīlis, 17:50

Interesanti būtu DDatu statistika,cik %-tu tajos ir bezmugurkaulnieku sugu kuras pec foto ir pareizi noteiktas.Vai patiešām tikai 0.01 % ? Manuprāt,tas cipars ir stipri savādāks un varētu būt 70-80 %!:D Man ,protams,ir skaidrs,ka ir kādi 20-30% kurus nevar noteikt pēc foto,es ar to samierinos,rēķinos un vienkārši par tiem vairs neinteresējos.Es esmu vienkāršs Dabā gājējs,kā vairums te(varbūt vienīgi izņemot putnus,bet arī bez izglītības) un netaisos,lai noteiktu sugu ,caurdurt vai citādi nomušīt kādu grūti nosakāmu vabuļu.Jo tas ir lauciņš profesionāļiem.Punkts! DDatos gan nemanot iezadzies arī tāds DELFI un Apollo stiliņš t.i.anonīmi uzbraucieni.Līdzīgi te bija kādu laiciņu atpakaļ kad melno stārķu pseidoaizstāvji metās knābāt Māri Strazdu.Manuprāt,šādi gājieni DDatos būtu izskaužami bez žēlastibas,sliktākajā gadījumā pat dzēšot vainīgā profilu.Ir ļoti viegli uzknābt par septiņpunktu mārīti un to otru,daudz grūtāk(bet vērtīgāk)ir periodiski pie to novērojumiem skaidrot,kā tās atšķirt,ja vispār var atšķirt.Savulaik pat apsvēru domu putnu sugu pāru pelēkā un purva zīlīte,purva un ezeru ķauķis atšķirību aprakstu turēt pa rokai un ar C un P iekopēt kārtējā interesenta novērojuma komentāros.


Vladimirs S 26.aprīlis, 16:00

Страшно было наверное его фотографировать.:)


Ansis 26.aprīlis, 15:01

Sugas atpazīšanai vajag redzēt tuvāk, pēc šī foto neko pateikt nevar :(


Ansis 26.aprīlis, 14:57

Varētu būt pļavas kosa - tai mieturos ir līdz 20 zaru, citām sugām zaru mazāk.


Daknis 26.aprīlis, 14:26

Tajā pašā eBird, sugām, kuras pēc filtra iestatījumiem ir kaut kādā ziņā nenormālas, rādās blakus "Rare", pirms novērojuma ieziņošanas prasa obligātu komentāru (kurā, protams, var ievilkt svītriņu vai citas muļķības, bet tas liek novērotājam apdomāties), kā arī tāds novērojums jebkurā gadījumā gaida uz izskatīšanu un kamēr netiek apstiprināts, netiek ņemts vērā.


Nora 26.aprīlis, 14:19

Baibai nosūtīts e-pasts.


Nora 26.aprīlis, 14:17

Ir atdzīvināts filtrs, kurš DD jau bija izveidots labu laiku atpakaļ, bet filtrs ir ļoti primitīvs. Šobrīd ir aktualizēti datumi visām sugām (izņemot tām, kurām interesantums ir nodalīts pēc atrašanās vietas - iekšzeme, piekraste, A LV, R LV - tie šobrīd netiek filtrēti) pēc A.Celmiņa saraksta. Vēl plānots ieviest filtru pēc reģiona un sugas statusa. Lai ieviestu visu kā gribam, tas prasa lielākas izmaiņas un skar arī pašu nov. pievienošanu. P: Ja gribam filtrēt pēc "Noteikšanas pazīmes", tad jāveic izmaiņas novērojuma pievienošanā, uzliekot šo lauku kā obligātu, izvēloties konkrētu sugu utt. Cik daudz izdosies ieviest, šobrīd man grūti pateikt. Bet visus ierosinājumus ņemam vērā.


Daknis 26.aprīlis, 13:53

Tā kā DD šobrīd notiek "remonti" un filtra izveide, varbūt iespējams noteiktām sugām prasīt piezīmēs obligātu pazīmju aprakstu? Baltkakla mušķērājs jau tāds relatīvi viegli nosakāms retums, bet nu ja nav ne pušplēsts vārds piebilsts par pazīmēm, diez kas nav 10. novērojumam Latvijā :) http://ornitofaunistika.com/lvp/ficalb.htm


roosaluristaja 26.aprīlis, 13:45

Šī nav no tām sugām, ko var akceptēt bez lietiskajiem pierādījumiem. Varbūt melnais mušķērājs, varbūt tiešām baltkakla, varbūt kaut kas no pavisam citas operas.


Edgars Smislovs 26.aprīlis, 12:18

kļūda - svilpis!!!


dziedava 26.aprīlis, 12:16

Mūsmājās radās priekšlikums DD ieviest ziņojumu pastkastīti visiem tiem zinātnes vārdā nobeigtajiem dzīvniekiem - jo ar nobeigšanu vien jau visas sugas noteikšanas problēmas neatrisinās - vajag kādu, kas to beigto pratīs noteikt. Kamēr DD vēl nav tādas pastkastītes un cilvēku, kas piesakās tos beigtos noteikt, tikmēr diskusija "vajag vai nevajag nobeigt" DD ietvaros ir tukša salmu kulšana, un dzīvnieka nobeigšana ir nekas vairāk kā apzināta slepkavība, ko uz "zinātnes vārdā" norakstīt nevar. Tā tik var gadīties apzināti-neapzināti nobeigt kādu retumu, kuru tā arī neviens nenoteiks. Bet diskusija kā tāda šī ir ļoti vērtīga, par to 7punktu mārītes līdzinieci, piem., nemaz nezināju.


Nora 26.aprīlis, 11:49

ok :)


FoxPaws 26.aprīlis, 11:28

Nē, nē, bija ielikusies puķes bilde, ko ne uzreiz izdevās izdzēst, izdevās tikai pēc atkārtotas ielogošanās, tagad viss kārtībā.


nekovārnis 26.aprīlis, 11:00

Moderns trends pasaulē ir sabiedrības iesaiste datu piegādē. Baidos, ka Latvijā vēl īsti nav līdz galam saprastas šīs jaunās iespējas. Lūdzu nejauciet Dabasdatus ar kādu universitātes vai muzeja publisko datu bāzi. Tās ir divas dažādas lietas. Ja kāda skolniece, pensionārs vai advokāts ievada Dabasdatos septiņpunktu mārīti, tad viņu par to ir jāapsveic, nevis jādzen prom publiski nostādot muļķa lomā. Protams, ir lieliski, ja cilvēkam pastāsta, ka ir arī vēl viena reta, bet līdzīga suga, bet tur vairāk gan būs nepieciešamas iemaņas darbā ar cilvēkiem un ne tik daudz kukaiņiem! Un nevaru piekrist, ka mūsu diskusija bija pozitīva, jo cilvēkiem radās izpratne par eļļas vabolēm. Baidos, ka viņiem drīzāk radās izpratne par to, ka labāk kukaiņus Dabasdatos nelikt - pārāk liels risks nostādīt sevi zem publiska pēriena. Lūdzu nedzeniet prom dabas vērotājus!


kamene 26.aprīlis, 10:17

Kosas gan, bet tik jaunas grūti pateikt - pļavas vai purva.


anthicus 26.aprīlis, 10:05

Atvainojos par valodu - no telefona rakstīt ne vienmēr izdodas


Nora 26.aprīlis, 10:05

To neaso dzēst?


anthicus 26.aprīlis, 10:05

Par "dzuvibas atņemšanu" bezmugurkaulniekiem jebkāda diskusija ir demagoģijas līmenī. Cik šodien atnemtas dzīvības braucot uz darbu?! Zinātne ir zinātne. Tautai jāsaprot ka pašlaik nav attīstitas tādas metodas, kas ļauj korekti noteikt jebkādu dabas objektu bez "dzīvibas atņemšanas". Bez vulgarizācijas. Bet šadas iestrādes ir - piem., DNS remote scanner kas prezentēts 2016.g. novembrī un kura prezentacijā Berlīnē esmu piedalījies. Kad šādi rīki kļūs par par ikdienu - tad jau tikai "sliktie profiņi" nonāvēs zinātnes vārdā. Bet visa cita tauta - dieņišķas dzīves vārdā.


Nora 26.aprīlis, 10:03

Un arī šeit apkopojums - http://biodiversity.eubon.eu/web/citizen-science/data-providers


Nora 26.aprīlis, 10:01

Ja par citiem projektiem, pēdējā desmitgadē tādi ir izveidoti gandrīz katrā Eiropas valstī, kur vēl nav - tur top. Te var redzēt daļu no Eiropas portāliem - http://eurobirdportal.org/ebp/en/


Nora 26.aprīlis, 09:59

Turpmāk bez personīgiem apvainojumiem. Tādi komentāri tiek un tiks dzēsti.


anthicus 26.aprīlis, 09:36

Ļoti labs (ne "koti")


anthicus 26.aprīlis, 09:35

Dabas dati nav unikāls projekts (bet koti labs). Līdzīgi projekti pasaulē - iNaturalist, Sungapūras portāls, Vacijas portals.


anthicus 26.aprīlis, 09:34

Bezmugurkaulnieku noteikšana pēc foto ir moderns trends pasaulē, kas no zinātniska viedokļa nestrādā 99,9% gadijumos. Man ka taksonomam ar 20 gadu pieredzi tas ir vairāk, kā skaidrs. Arī pieredze ir tada, ka uz foto tu ieraugi to, ko vēlies redzēt. Izņēmumi ir detalizētas foto, labā palielinājumā un iekļaujot visu noteiksanai nepieciešamo pazīmju foto. Par septiņpunktu mārīti - kurš no klātesošajiem to spēj atškirt no Coccinella magnifica?


roosaluristaja 25.aprīlis, 23:19

melnais meža strazds


Laimeslācis 25.aprīlis, 23:17

Paldies!


roosaluristaja 25.aprīlis, 23:17

dižraibais


FoxPaws 25.aprīlis, 22:46

Pievienojās netīšām viena nepareiza bilde, ko neizdodas izdzēst :(


roosaluristaja 25.aprīlis, 22:29

Šitādi taču ir jāatzīmē ar AL. "Novērots" ir tad, ja, teiksim, redzat kaiju pastaigājoties pa pludmali vai peldot jūrā, kad nav nekādas nojausmas, kur putns varētu ligzdot un vai vispār tas ir ligzdotājs vai, piemēram, caurceļotājs.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:28

Purva ķauķis.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:24

Žubīte.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:23

Būs jau ar pelēkā strazda.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:21

Noteikts,nav nomainīts.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:19

Varētu būt melnais meža strazds.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:04

Suga noteikta,nav izlabots.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:03

Suga noteikta,nav izlabots!;)


forelljjanka 25.aprīlis, 22:03

Droši,ka tā nav ūdensvistiņa!;)Lielā zīlīte varētu būt,bet šādiem ,būtībā nenosakāmiem,vajadzētu rakstīt-putns Aves sp.;)


forelljjanka 25.aprīlis, 21:56

Vajadzētu būt ķīķim.;)


roosaluristaja 25.aprīlis, 21:21

Tā izņemšana ir selektīva. Lakstīgalu man izdevās izņemt, bet zaļo ķauķīti, kas noteikti bija kaut kas cits, nē. Interesanti, ka mani un Mareka komentāri ir redzami pie ķauķīša novērojuma, bet šeit neparādās. Laba maskēšanās:)


Mareks Kilups 25.aprīlis, 21:12

ā, uz šī uzrāvos :D


Nora 25.aprīlis, 20:50

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie ineteresantākā nov. filtra - viss vēl procesā :)


Scuba 25.aprīlis, 20:48

Nu tur jau tā lieta , ka pelēkos zivju gārņus novēroju visu vasaru ...bet šis bija pavisam savādāks,stipri smalkāks pēc miesasbūves un , es pat teiktu , balts , nevis pelēks....bij jau krēsla, un tālu no manis , tāpēc pašvaki var saprast...


MJz 25.aprīlis, 20:38

Hmm, neizdodas. Dabasdati nepadodas - kas vienreiz par interesantu atzīts, to neviens vairs neizmainīs.


MJz 25.aprīlis, 20:34

Lietota ligzda - šis nu ir riktīgi interesants :DD Atļaušos izņemt ārā no interesantajiem.


roosaluristaja 25.aprīlis, 20:29

Citu sugu ar pelēcīgu krāsojumu Latvijā nav.


Kambars 25.aprīlis, 19:05

Paldies!!!


dziedava 25.aprīlis, 18:53

Pavasara mazpurenīte Ficaria verna


roosaluristaja 25.aprīlis, 18:48

Gluži sarkani viņi nav, bet krāsaināki par šo ir.


Scuba 25.aprīlis, 18:23

Skaidrs:) Tātad sarkanie ir tēviņi ...līdzīgi kā svilpim ...


Scuba 25.aprīlis, 18:20

Aizdomas ,bij , ka tomēr nav čipste :) Paldies!


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 18:07

Super bildes!! :O


dekants 25.aprīlis, 18:02

Diemžēl šādiem neparasti agriem novērojumiem (un citiem "neticamiem") obligāti vajag vai nu balss ierakstu (telefons visiem ir) vai foto. Bez pierādījumiem šādus novērojumu nevarēs akceptēt. Tas varētu būt melngalvas ķauķis, kas tikko ieradies, bet vēl nedzied ar pilnu krūti. Vai putns redzēts? Kur dziedāja - krūmā, kokā, uz staba, lidojumā?


Arnis2 25.aprīlis, 17:58

Paldies, skaidrs.


forelljjanka 25.aprīlis, 17:23

Kādreiz,sen senos laikos arī pie putnu novērojumiem bij rakstīts-nošauts!:DD Bet laiks iet uz priekšu,vairumam cilvēku tas vairs nešķiet cilvēcīgi.Nedomāju,ka DDati ir vieta kur popularizēt jebkādas dzīvās radības nomušīšanu,augstāk attīstītāku par augu vai sēni(arī tiem tak var noplūkt tikai ziedu,lapu vai nolauzt gabaliņu).Ja nevar noteikt atņemot dzīvību,nu tad nevar!;)


roosaluristaja 25.aprīlis, 16:34

Šis neizklausās ticami. Tālais migrants. ~20 dienas agrāk par līdzšinējo rekordu.


roosaluristaja 25.aprīlis, 16:23

dziedātājstrazds


roosaluristaja 25.aprīlis, 16:19

žubītes mātīte


Matrus 25.aprīlis, 15:21

Tēviņš blakus nestavētu.... Acīmredzot tā ir "nogurusi no kavaliera mātīte", kura guļ uz jumta. Arī ligzdas izvietošanai tā nav labāka vieta - parāk atklāti.


Arnis2 25.aprīlis, 14:48

Kā to var pateikt?


Bekuvecis 25.aprīlis, 13:26

Interesanti, kas gan šopavasar noticis, ka Austrijas agrenei tā "pasprukušas" šādas pus-albīnas formas?!


Bekuvecis 25.aprīlis, 13:20

1. Paldies par pareizo pāradresēšanu, Julita! Sazvanījamies, noskaidrojām nianses, vienojāmies par turpmāko sadarbību. 2. Nebūtu peļami pavēstīt pilnīgāku info par atradumu pie Veļezera. Vai nu ieziņojot tepat, vai arī atsūtot uz senes.lv, vienalga. 3. Nedaudz iedziļinājos sugas novērojumu vēsturē (pat piesaistot Tukuma muzeju). Jaunākā atradne patiešām ir atšķirīga no pašā pirmā novērojuma (1936) vietas - visvarbūtīgāk par ~2,5 km. Bet komentārā minētā Veļezera atradne ir tikai 1 km attālumā no ieziņotās. Tā ka, iespējams, viss mežu masīvs uz N no Tukuma ir viena liela sarkosomu atradne, līdzīgi kā tas nupat atklājies Trapenes pagastā. 4. Ir reta vai nav reta - nu spriediet tagad paši...


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 13:06

Domāju,tur nav ligzda.


CerambyX 25.aprīlis, 13:05

Nav obligāti jāuztver tas personīgi, jo principā no visiem LV entomologiem Tavs devums varētu būt arī lielākais (nu sevi es tad pie entomologiem neskaitu, jo kukaiņus nevācu). Taču arī - kampaņveidīga datu apstrāde nav tas pats ideālākais variants. Un tikai ņemt, ņemt, ņemt novērojumus no citiem, nedaloties ar saviem (konkrēti - spāru) novērojumiem? Bet tas jau neattiecas tikai uz Tevi. Mans iepriekšējais komentārs drīzāk jāskata plašāk - kāpēc šādas diskusijas par sugu noteikšanu no profesionāļiem te parādās tik reti? Vai tad no tādām neiegūstam mēs visi (gan tie, kas iesaistās diskusijā, gan tie, kas lasa no malas). Protams, arī es ne vienmēr esmu rakstījis kādas noteikšanas pazīmes (ja vasarā dienas laikā jāiziet kādiem dažiem simtiem putnu, tauriņu, vaboļu u.c. kukaiņu novērojumiem - izķerot interesantos novērojumus vai kaut vai sadalot B/M pa dzimtu/kārtu mapītēm, aļa, 'Divspārnis Diptera sp.' - tad tam vienkārši neatliek laiks), bet ja ir bijusi iespēja - vienmēr cenšos to darīt. Reizēm veidojas interesantas diskusijas, kas mēdz iedvesmot cilvēkus kaut kā jauna 'meklēšanai'. Kāpēc pro-entomologu retie un interesantie sugu novērojumi neparādās te Dabasdatos? Vai no tā ieguvēji nebūtu visa Lv kukaiņu entuziastu kopa? Ja te komnetāros vārītos un dzīvība kūsātu par sugu noteikšanu, bioloģiju, sugu meklēšanu utt. Tā vietā viss tas notiek aiz slēgtām durvīm, telefonsarunās it kā tā būtu kaut kāda 'slepena informācija'. Tik ik pa laikam atnāk kaut ko nokomentē un prom ir. Protams, arī viens komentārs mēnesī teorētiski ir vērtīgs, bet nu tad jautājums kāda ir šī komentāra pievienotā vērtība. Ja tikai atnākt, lai ieknābtu, tā it kā te Dabasdatos tikai kaut kādi lohi sēdētu, tad labāk nenākt.


Martins 25.aprīlis, 12:20

Labs komentārs, Uģi! Personīgs. Aizskarošs. Vēl jo vairāk tādēļ, ka tie "profiņi" tomēr palīdz ar sugu noteikšanu gan DD, gan ārpus tiem. Un nešķirojot, kas ir ziņotājs. Piedod, bet arī "profiņiem" ir savi iemesli, kāpēc viņi nekomentē DD katru dienu.


dekants 25.aprīlis, 11:56

Tagad visam vajadzētu būt ok (uz priekšu novērojumiem). Šie agrākie jāizrevidē. Pārsvarā problēmas bija ar tiem, kas interesanti iekšzemē, vai A-Latvijā u.tml. Tagad filtram jāizķer visi datumi, bet interesantos iekšzeme/specifiskus Latvijas rajonus filtrs neizķers.


Mareks Kilups 25.aprīlis, 11:15

ok, skaidrs. laikam arī ne visi komentāri rādās listē, jo es šķiet vēl dažiem kko tamlīdzīgu piekomentēju :D


roosaluristaja 25.aprīlis, 11:06

Es jau vakar rakstīju, ka visi šie novērojumi, kur ķeksis ielikts bez paskaidrojuma, acīmredzot ir feiki. Tas viss drīzumā tikšot izlabots. Sīkāk diemžēl nevaru neko paskaidrot.


CerambyX 25.aprīlis, 10:50

Nu reizi mēnesī (vai gadā) atnākt uzpļūtīt, ka tāda vai cita suga Dabasdatos nav pareizi noteikta laikam skaitās labais stils. Ikdienā palīdzēt noteikt kaut vai parastās sugas slabo? Man ir savi iemesli kāpēc tagad esmu pagājis nost no DD - un ne jau tāpēc, ka negribētu palīdzēt cilvēkiem noteikt viņu safotogrāfētos objektus. Visu cieņu Marekam, ka pēc manas demisijas ir uzņēmies sugu nosaukumu precizēšanu, jo novērojuma ziņotājiem tas ir svarīgi. Veidojas atgriezeniskā saite, cilvekam rodas vēlme doties dabā atrast un nofotogrāfēt vēl kaut ko. Jā, nosakot sugas pēc foto ir risks šad un tad kļūdīties, bet nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Jautājums tad kāda sūda pēc Marekam vai jebkuram citam būtu motivācija kaut ko komentēt, ja atnāk daži guru un pasaka, ka entomologiem tas nav vajadzīgs. Ja nav, tad klapējam to bodīti ciet un atstājam DD tikai iespēju no kukaiņiem ziņot tikai dienastauriņus, kur tad ticamības moments no visām insektu grupām ir augstākais. Būs miers mājās - profiņiem nebūs jāztraucas, ka kaut kādi profāni manā vai kāda cita personā bojā entomoloģijas nozares prestižu.


dziedava 25.aprīlis, 10:16

Ļoti vērtīga diskusija. Ja pie katra novērojuma būtu tāda analīze - uhh! :)) "Parastam" DD lietotājam, domāju, galīgi nebūtu pareizi slaktēt, nezinot, ko īsti slaktē, bet uzzināt, ka suga droši nosakāma tikai slaktējot, ir vērtīgi - ne jau lai turpmāk slaktētu, bet zinātu, ka no skata var neatšķirt.


Martins 25.aprīlis, 09:51

Tas nav stāsts par DD. "Vidējam" lietotājam jau būs priekšstats. Bet te ir stāsts par ilggadīgajiem lietotājiem, kas tās pašas eļļasvaboles, spītīgi cenšas noteikt pēc bildēm. Bet kukaiņu vākšana, protams, ka nav obligāta lieta. Tas vnk ir jāsaprot. Gribi vāc, negribi - nevāc (un samierinies, ka sugas paliek nenoteiktas).


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:51

kā šāds novērojums nokļūst pie "interesantajiem"?


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:51

kā šāds novērojums nokļūst pie "interesantajiem"?


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:50

un kāpēc šis novērojums nokļuvis pie "interesantākajiem"? nav jau slikti, bet nekādiem līdz šim redzētajiem kritērijiem tomēr neatbilst.


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:45

kā šāds novērojums nokļūst pie "interesantajiem"?


Martins 25.aprīlis, 09:44

Hmm, tas komentārs par nevēlēšanos nokāpt no kaut kādiem augstumiem pēc uzbrauciena izklausās. Ja tas tā arī ir domāts, tad būtu jau vispirms tie cilvēki, kas it kā nevēlas nokāpt no augstumiem, labāk jāiepazīst. Varbūt labāk iepazīstot būs skaidrs, kāpēc viņi DD velta tieši tik laika, cik velta. Piemēram, ja Uģis tagad velta mazāk laika DD, vai tad tas būs iemesls viņu pieskaitīt pie augstprātīgajiem? Manuprāt ne, bet mēraukla jau tā pati...


nekovārnis 25.aprīlis, 09:44

Vai vidējam Dabasdatu lietotājam, kurš vēl neprot atšķirt bizmārīti no kolorado vaboles būtu jāslaktē viss pēc kārtas??? Manuprāt mums ir ļoooti atšķirīgi uzskati par Dabasdatu jēgu un pienesumu.


Martins 25.aprīlis, 09:35

Jauki ka vēl kāds nekautrējas norādīt, ka pēc fotogrāfijām visu nevar noteikt. Kukaiņi ir jāvāc un jānosaka pēc eksemplāriem uz adatām vai spirtā... Tā ņemšanās ar nenogalināšanu ir liela divkosība. Mēs ikdienā saminot, notriecot ar auto, pļaujot zāli utt. nogalinām simtiem kukaiņu. Bezjēdzīgi. Un vai tad kāds no nenogalināšanas aizstāvjiem tagad sāka braukt lēnāk vai pārstš pļaut zāli? Tak ne! Bet nogalinātam, etiķetētam un saglabātam kukainim būs jēga gadiem. Un caur kukaiņu vākšanas procesu, tos var iepazīt daudz labāk un tad jau skaidri zināt, ko bildēt, kā bildēt, vajag ievākt jeb nevajag.


nekovārnis 25.aprīlis, 09:34

Nevēlēšanās iedziļināties ir sekas tam, ka nav vēlēšanās paskaidrot. Bija Uģis, kurš prata paskaidrot, bet tad viņam šis pasākums droši vien mazliet piegriezās, hmm ... nez kāpēc?... Un tad bija laiks, kad visi kukaiņu novērojumi krājās kā nezināmi un nevien neuzskatīja par vajadzīgu nokāpt no saviem augstumiem un kaut ko skaidrot. Nē, es nemācēšu paskaidrot kāpēc septiņpunktu mārīti nedrīkst nosaukt par septiņpunktu mārīti, nav man tādas kvalifikācijas, bet man prieks, ka Tu kā profesionāls biologs beidzot uzņemies vadīt šo pasākumu.


Jonis 25.aprīlis, 09:11

Nav nozīmes formātam. Indivīda piederību taksonam jānosaka tik precīzi, cik to ir iespējams izdarīt katrā konkrētā gadījumā. Šajā gadījumā līdz ģintij. Dabas vērotājam arī tas ir pilnībā pietiekami, uzzināt, ka nofotografēta Meloe ģints eļļasvabole. Tagad no mūsu diskusijas novērojuma autors jau ir uzzinājis, ka Latvijā ir trīs šādu sugu vaboles, vienu var labi noteikt pēc bildes, bet pārējās divas - ne visai un kāpēc ne visai. Es to par cauru maisu nesauktu, bet gan par pamatīgu izglītojošas informācijas blāķi. :) Mans viedoklis ir tāds, ka nevajag cilvēkos radīt maldīgu priekšstatu, ka kukaiņus itin mierīgi var noteikt līdz sugai pēc fotogrāfijām. Ir gadījumi, kad tas ir izdarāms, bet vēl vairāk ir gadījumu, kad to nav iespējams izdarīt. Un katrā šādā gadījumā dabas vērotājam ir jāpaskaidro, kāpēc konkrētais kukainītis līdz sugai nav nosakāms. Iemesli var būt dažādi: bilde nav pietiekami asa, nav pareizā rakusrsā, vai pēc bildes nekas nav nosakāms, jo jāpreparē ģenitālijas. Cilvēki ir šādi jāizglīto, un tad mēs caur dabas datiem iegūsim aizvien vairāk kvalitatīvus un precīzus novērojumus.Pretējā gadījumā aiziesim līdz tādam absurdam, kāds ir vērojams lauksaimniecībā, kur ikviens smecerniekam līdzīgs kukainis, kurš sēž uz rapša, automātiski tiek nokristīts par krustziežu stublāju smecernieku, jo kaut kāds līdzīgs zvērs ir bijis nopublicēts informatīvā bukletiņā par rapša kaitēkļiem. Vai cits piemērs - studenti, kuriem jāvāc kukaiņu kolekcijas, regulāri man atstiepj Poecilus vai Calathus skrejvaboles, kuras nokristījuši par Carabus coriaceus, jo pirmais links internetā par skrejvabolēm latviešu valodā ir bijis uz lapu, kur aprakstīta C. coriaceus. Uzreiz slēdziens gatavs - visas skrejvaboles ir C.coriaceus. Cilvēkos ir radīts priekšstats, ka kukaiņu sugu noteikšana ir analoga divu pirkstu ap...šanai, tāpēc arī rodas paviršības un nevēlēšanās iedziļināties pazīmju izpētē, kas noved pat pie tik absurdiem rezultātiem, kā manis minētais skrejvaboļu piemērs.


Irbe 25.aprīlis, 00:02

Paldies!


felsi 24.aprīlis, 23:14

Paldies! To gan nezināju.


dziedava 24.aprīlis, 23:12

Viss pareizi, ziemas un daudzgadīgā ir sinonīmi.


Andrejs 24.aprīlis, 23:07

Paldies!


Andrejs 24.aprīlis, 23:06

Paldies!


Andrejs 24.aprīlis, 23:06

Paldies!


nekovārnis 24.aprīlis, 21:54

Paldies par saiti - būs jāsaglabā. Kaut gan domāju, ka Dabasdatu formātam pietiktu arī galvas un priekškrūšu vairoga https://dabasdati.lv/lv/observation/vtcpun6ohlnr0o8dog2rrib744/ un https://dabasdati.lv/lv/observation/udc3it636pjjg661bp9o66akj3/ atšķirības ir diezgan labi saskatāmas. Protams, būtu labi, ja katru sugu Dabasdatu bāzē varēt ievadīt tikai pie 100% pārliecības, bet baidos ka tas vienkārši nav iespējams. Parasti cilvēki nebendēs vaboli, tikai nofotografēs, ja tā liksies interesanta. Un Dabasdatos šis foto tiks ievadīts tikai tad, ja būs iespēja vismaz kaut ko par šo vaboli uzzināt. Caurā maisā datus neviens nebērs;)


Siona 24.aprīlis, 21:42

Tukuma pusē gana izplatīta! :) Pirms mēneša man atsūtīja bildi ar šādu sēni, kura pamanīta pie Veļezera (P131 ceļa otrā pusē).


asaris 24.aprīlis, 21:34

Paldies! Šoreiz kā reiz fotoaparāts nebija līdzi un nācās iztikt ar telefonu un pietiekami asus attēlus nevarēju uzņemt.


Jonis 24.aprīlis, 21:22

Lai droši atšķirtu M.violaceus no M.proscarabaeus, lopiņš jāpaliek zem binokulāra, neskatoties uz salīdzinoši lielajiem ķermeņa izmēriem. Pēc bildes to varētu izdarīt, ja būtu uzņemti ļoti asi lielas izšķirtspējas attēli, kuros labi redzams priekškrūšu vairogs un galva, un pakaļkājas. Kā, piemēram, šeit: http://www.coleo-net.de/coleo/texte/meloe.htm Cik man ir nācies ar Latvijā sastopamajām Meloe ģints sugām saskarties, tad varu teikt, ka vienīgi M.brevicollis var ātri un nešaubīgi noteikt bez binokulāra, jo tai priekškrūšu vairogs ir vairāk plats nekā garš (abām pārējām sugām kvadrātisks vai vairāk garš nekā plats).


Vīksna 24.aprīlis, 19:55

Vēl atradu pils teritorijā skarbās ķērsas ap 20.


roosaluristaja 24.aprīlis, 19:54

mazpurenīte


roosaluristaja 24.aprīlis, 19:52

Iespējams kauslāčpurns (Disciotis venosa)


Ansis 24.aprīlis, 19:52

Čīkstene tā noteikti ir. Ja skatam Latvijas vaskulāro augu floras 6.burnīcā minētajās pazīmes, tad Hylotelephium triphyllum lapas pamīšus, bet H. maximum - pretējas. Bildē redzamajam lapas ir pretējas un vajadzētu būt lielajai čīkstenei (tā ir parasta suga Gaujas ielejas sausajās pļavās).


Saulcite 24.aprīlis, 18:55

Varētu būt ciņu samtīte.


dziedava 24.aprīlis, 18:47

Paldies par komentāru. Jauki, ka Rušona ezera atradnes ziņa nonākusi pie īstā adresāta - vispirms tā tika ieziņota twitterī; tāpēc arī radās jautājums par retumu - divas šīs sugas ziņas 2 dienu laikā. :)


Irbe 24.aprīlis, 18:35

Paldies! Jauks nosaukums, nezināju.


roosaluristaja 24.aprīlis, 18:31

Domāju, ka skaldlapīte.


nekovārnis 24.aprīlis, 18:23

Nē, šis lopiņš neapmeklēja laboratoriju;) Sugas piederība tika meklēta tērējot laiku interneta dziļumos un salīdzinot fotoattēlā redzamo ar internetā atrodamo. Meklējuma rezultāti noslieca domas par labu M.violaceus. Vai vaboli vajadzēja nogādāt uz laboratoriju?


čūskis 24.aprīlis, 18:08

Visticamāk - parastās vardes ikri, tādi, kas jau kādu laiku gulējuši. Var būt arī purva varde (ikri vardēm (Rana, Pelophylax), cik zinu, nav atšķirami), taču tā, pēc maniem novērojumiem, parasti vairojās daudzmaz normālās ūdenstilpēs, bet te izskatās pēc īslaicīgas pančkas. Ja novērojuma datums ir pareizs (šī gada aprīlis), tad zaļā varde tā, protams, noteikti nav.


Wiesturs 24.aprīlis, 17:27

Ziemeļu sikspārnis, bet kaut kāda iemesla dēļ nevaru nomainīt sugu.


Bekuvecis 24.aprīlis, 17:04

Smailais (M.conica)


Bekuvecis 24.aprīlis, 16:38

P.S. Šeit ieziņotā atradne ir stipri tuvu pašai pirmajai Latvijā zināmajai sugas atradnei, par kuru 1936. gadā rakstīja Heinrihs Skuja, tomēr cita.


Bekuvecis 24.aprīlis, 16:34

"Pēc papīriem" joprojām skaitās reta - ir Sarkanās grāmatas 0. kategorijā ,t.i., pie izzudušajām(!) sugām. Taču acīmredzami tikai tadēļ, ka Sarkanās grāmatas padome jau ilgus gadus nerāda ne mazākas dzīvības zīmes (vismaz par sēnēm ne). Tāpat jopojām figurē arī spēkā esošajā Aizsargājamo sugu sarakstā, t.i., šī saraksta 2004.gada redakcijā... Patiesībā vairs nav atdzīstama par tik ārkārtīgi retu (sk. novērojuma aprakstā norādīto senes.lv lappusi). Kaut vai tie 250-300 eks., kas šopavasar novēroti Trapenes pagastā, runā paši par sevi. Un vēl - šonakt senes.lv saņēma ziņu (labi fotodokumentētu) par vēl vienu jaunu, turklāt diezgan ražīgu atradni - pie Rušona ezera.


felsi 24.aprīlis, 15:40

Paldies!


felsi 24.aprīlis, 15:35

Paldies!


roosaluristaja 24.aprīlis, 15:24

Neesmu diez ko zinošs par abiniekiem, bet vai priekš zaļās vardes kurkuļiem nav bišku par agru? Atbilstoši rakstiem viņas uzsāk nārstu tikai maija sākumā.


roosaluristaja 24.aprīlis, 15:20

Lāčpurns šis ir. Bet vai patiesi parastais? Manuprāt te visādi var būt.


felsi 24.aprīlis, 15:19

Paldies! Tādas nebiju zinājusi.


roosaluristaja 24.aprīlis, 15:13

Atrašanas vieta neizskatās diez ko perspektīva šai sugai, bet laikam jau tā ir. Varētu būt atlidojusi no Daugavas pretējā krasta.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts