Aktīvie lietotāji: 563 Šodien ievadītie novērojumi: 522 Kopējais novērojumu skaits: 363508
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Aizsargājamo augu sugu novērojumi Dabasdatos
Pievienots 2017-02-03 10:32:01

Ziņojumi par augiem Dabasdatos aizņem tikai 2,2 % no kopējā skaita, tomēr tas ir gana liels un šobrīd pārsniedz 7800 ierakstus. No tiem ievērojamu daļu (14 %) aizņem ziņojumi par īpaši aizsargājamām augu sugām (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 396). No 204 ziņotājiem ir saņemti 1140 novērojumi par 104 aizsargājamām sugām – tātad gandrīz par pusi no visām (228) Latvijā aizsargājamām augu sugām. Tas ir ievērojams papildinājums mūsu zināšanām par reto augu izplatību, par ko liela pateicība novērojumu ziņotājiem. Ziņas par šiem atradumi nonāk arī Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS un tiek izmantotas. Tabulā apkopota informācija par visām šīm sugām, norādot novērojumu skaitu.

Latviskais nosauk. Latīniskais nosauk. Novēroj. skaits Latviskais nosauk. Latīniskais nosauk. Novēroj. skaits      
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica 151 Lēzeļa lipare Liparis loeselii 3
Meža silpurene Pulsatilla patens 61 Lēzeļa vīrcele Linaria loeselii 3
Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha 56 Mūru sīkpaparde Asplenium ruta-muraria 3
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis 54 Pallasa sausserdis Lonicera pallasii 3
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia 50 Palu staipeknītis Lycopodiella inundata 3
Gada staipeknis Lycopodium annotinum 49 Peldošais ezerrieksts Trapa natans 3
Smilts neļķe Dianthus arenarius 49 Purvāju vienlape Microstylis monophyllos 3
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii 47 Pūkainā asinszāle Hypericum hirsutum 3
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus 45 Sirdsveida divlape Listera cordata 3
Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata 43 Smiltāju esparsete Onobrychis arenaria 3
Baltais āmulis Viscum album 39 Ausainā plaukšķene Silene otites  2
Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata 38 Buksbauma grīslis Carex buxbaumii 2
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum 30 Dzeltenā kurpīte Aconitum lasiostomum 2
Parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum 27 Krustlapu drudzene Gentiana cruciata 2
Bezdelīgactiņa Primula farinosa 26 Mānīgā knīdija Cnidium dubium 2
Apdzira Huperzia selago 25 Melnā dedestiņa Lathyrus niger 2
Laksis, mežloks Allium ursinum 24 Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata 2
Atvašu saulrietenis Jovibarba globifera 19 Mieturu mugurene Polygonatum verticillatum  2
Sarkanā cefalantēra Cephalanthera rubra 17 Parastais skābardis Carpinus betulus 2
Bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris 15 Parastā purvmirte Myrica gale 2
Dzegužpirkstīte sp. Dactylorhiza sp. 15 Pleznveida grīslis Carex ornithopoda 2
Odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea 13 Pļavas linlape Thesium ebracteatum  2
Daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva 11 Purva sūnene Hammarbya paludosa 2
Jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus 10 Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana 2
Jūrmalas armērija Armeria maritima 9 Vidējais cīrulītis Corydalis intermedia 2
Naudiņu saulrozīte Helianthemum nummularium 8 Villainā gundega Ranunculus lanuginosus  2
Trejvārpu plakanstaipeknis Diphasiastrum tristachyum 7 Vizuļu grīslis  Carex brizoides 2
Dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus 6 Zarainā ķekarpaparde Botrychium matricariifolium 2
Trejdaivu koraļļsakne Corallorhiza trifida 6 Zāļlapu smiltenīte Arenaria procera 2
Asinssarkanā dzegužpirkstīte Dactylorhiza cruenta 5 Zilganā brūnkāte Orobanche coerulescens 2
Ārstniecības brūnvālīte Sanguisorba officinalis 5 Ārstniecības rūgtene Gratiola officinalis 1
Deguma dzegužpuķe Orchis ustulata 5 Baltijas efeja Hedera helix var. baltica 1
Gmelina alise Alyssum gmelinii 5 Brauna cietpaparde Polystichum braunii  1
Meža auzene Festuca altissima 5 Brūnais dižmeldrs Cyperus fuscus 1
Parastā īve Taxus baccata 5 Ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum  1
Parastā kreimule Pinguicula vulgaris 5 Dobais cīrulītis Corydalis cava 1
Plūksnu ķekarpaparde Botrychium multifidum 5 Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna 1
Rusova dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii 5 Grīņu sārtene Erica tetralix 1
Rūsganā melncere Schoenus ferrugineus  5 Jūrmalas pagaurs Spergularia salina  1
Skaistais augstiņš Centaurium pulchellum 5 Jūrmalas zilpodze Eryngium maritimum  1
Tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe 5 Parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris 1
Bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora 4 Platlapu cinna Cinna latifolia 1
Dižā aslape Cladium mariscus 4 Pundurbērzs Betula nana 1
Garkātu ģipsene Gypsophila fastigiata 4 Purva mātsakne Angelica palustris 1
Jūrmalas augstiņš Centaurium littorale 4 Roberta kailpaparde Gymnocarpium robertianum 1
Jūrmalas āžloks Triglochin maritimum  4 Sīpoliņu zobainīte Dentaria bulbifera 1
Mušu ofrīda Ophris insectifera 4 Šaurlapu lakacis Pulmonaria angustifolia  1
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula 4 Šultesa madara Galium schultesii 1
Zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum 4 Trejziedu madara Galium triflorum 1
Dižā jāņeglīte Pedicularis sceptrum-carolinum  3 Vidējā rasene Drosera intermedia 1
Krūma čuža Pentaphylloides fruticosa 3 Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium virginianum 1

Te arī parādās mūsu populārākie ziņojamie aizsargājamie objekti – izrādās pārliecinošs līderis ir Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica ar vairāk kā 150 novērojumiem, kas gandrīz 3x pārsniedz 2. vietas ieguvēju – meža silpureni Pulsatilla patens. Droši vien jau krāšņā izskata dēļ vadībā kopumā izvirzās orhideju dzimtas pārstāvji – četru sugu dzegužpirkstītes un abas naktsvijoles, bet ziņojumu skaita topā ir arī abas silpureņu un abas staipekņu sugas. Ja dzegužpirkstīšu noteikšana sagādā grūtības, var ieteikt tikai kārtējo reizi ieskatīties dzegužpirkstīšu noteicējā, lai katrs var noteikt savu atradumu pēc zieda lūpas formas un lapu plankumiem (vai to trūkuma). Protams, vienmēr iespējams, ka būs arī līdz galam nenosakāmi eksemplāri, jo dzegužpirkstītes mēdz arī hibridizēties vai vienkārši gadīties netipisks eksemplārs – tad vēlams apskatīt vairāk augu, lai noteiktu sugu. Arī par naktsvijolēm jāatgādina, ka drošākā pazīme to noteikšanā ir pēc putekšņmaciņu novietojuma ziedā – ja tie paralēli, tad smaržīgā naktsvijole, ja virzienā uz leju slīpi izvērsti – tad zaļziedu, pēc lapām tās nav nosakāmas un ar ožu kāda nu kuram tā ir...

Tabulā ne vienmēr tas, ka Dabasdatos ir tikai 1 vai 2 novērojumi, nozīmē, ka suga ļoti reta, savukārt ļoti retām sugām dažkārt ir pat vairāk ierakstu. Tas arī saprotams, ka par ļoti retajām vēlamies sniegt un iegūt vairāk informācijas. Turpinājumā īss pārskats par vairākām (22 no 104) Dabasdatos atrodamajām retākajām augu sugām, ilustrācijai izmantojot ziņotāju iesūtītos fotoattēlus. Kas zina – varbūt arī citiem izdodas atrast kādu no šīm sugām, tāpēc ir vērts ieskatīties!

 

Retie un ļoti retie

Ārstniecības rūgtene
Gratiola officinalis

Sastopama tikai dažās atradnēs Daugavas palienē starp Jēkabpili un Latvijas robežu. Gana raksturīgs augs ar saviem bāli gaišdzeltenajiem ziediem un šaurajām, zobainajām lapām. Dabasdatos (turpmāk DD) 1 ziņojums lejpus Līvāniem (Erts, 2006).


Foto: A. Erts

Brauna cietpaparde
Polystichum braunii

Auglīgos skujkoku mežos. Vienīgā “spalvainā” Latvijas savvaļas paparde, kurai lapas abas puses klātas ar gariem plēkšņmatiņiem. Ļoti reta, Latvijā tikai dažas atradnes – vēsturiski Slīteres Zilajos kalnos un mūsdienās vietām arī Gaujas Nacionālajā parkā. DD 1 ziņojums (Opmanis, 2016).


Foto: A. Opmanis

Brūnais dižmeldrs
Cyperus fuscus

Mitru, dūņainu-smilšainu upju krastu palieņu augs, ko var ieraudzīt tikai vasaras beigās, viengadīgs un ļoti atkarīgs no mainīga ūdenslīmeņa – varbūt tāpēc tik reti ieraugāms, pēdējo reizi Latvijā atrasts 1989. gadā. DD 1 ziņojums (Opmanis, 2010), vēlāk 2011. gadā atrasts vēl vairākās vietās Daugavas krastos un kļuva par Botāniķu biedrības izsludināto Gada atradumu 2011.

 


Foto: A. Opmanis

Deguma dzegužpuķe
Orchis ustulata

Sausās, kaļķainās pļavās pie Tumšupes (Opmanis, 2016), Amatas (Valdovskis, 2014.-2016.) un Gaujas (Āboliņš, 2015). DD 5 ieraksti, no kuriem 1 atradne tiek monitorēta 3 gadus pēc kārtas.

 


Foto: A. Valdovskis

Dižā jāņeglīte
Pedicularis sceptrum-carolinum

Purvainās pļavās un purvos. DD 3 ieraksti – visi no Ādažu novada (Mārdega 2015, 2016; Opmanis, 2016), viena atradne ļoti bagātīga. Ziedošam augam garām nepaiesi, bet neziedošu var pazīt pēc ļoti raksturīgas lapu rozetes.


Foto: A. Opmanis

Dobais cīrulītis
Corydalis cava

Tikai dažās atradnēs Latvijā, auglīgos platlapju mežos. Lielāka auguma (līdz 50 cm) nekā blīvguma cīrulītis ar daudz ziediem ziedkopā (10-25) un pieziedlapas vienmēr bez zobiņiem. DD 1 ieraksts no Ruņupes dabas lieguma (Priedniece, 2014). Varētu būt vēl citu upju ielejās, tomēr līdz šim zināms, ka sugas areāls iesniedzas tikai Rietumlatvijā.

 


Foto: I. Priedniece

Dzeltenā akmeņlauzīte
Saxifraga hirculus

Šī akmeņlauzīte nelīdzinās savām sausu vietu radiniecēm, jo ir avoksnāju un avotu purvu augs – biotopos, kur retais iemaldās. Zied vasaras beigās – augustā, pat septembra sākumā, neziedošā stāvoklī visticamāk nepamanāms. Latvijā nedaudz atradnes. DD trīs ziņojumi no diviem dabas liegumiem – „Vesetas palienes purvs” (Bambe, 2013., 2015) un „Ances purvi un meži” (Biseniece, 2016).

 

 
Foto: E. Biseniece

Dzeltenā kurpīte
Aconitum lasiostomum

Mazu upīšu ielejās, Latvijā nedaudz atradnes. DD ir 2 ieraksti (Karavaičuka, 2011; Bambe, 2016), abi no Madonas novada, kur tradicionāli zināma lielākā daļa atradņu.

 


Foto: A. Karavaičuka

Dzeltenā dzegužkurpīte
Cypripedium calceolus

Reta suga Latvijā, par kuras jauniem atradumiem nevar nepriecāties (Perševica, 2009, 2011; Piterāns, 2009; Račinska, 2011; Grandāns, Grandāne, 2014; Buliņa, 2016; Biseniece, 2016). Meklējama galvenokārt auglīgos jauktu koku mežos (īpaši karbonātaugsnēs), retāk atklātās vietās ārpus meža. Dabasdatos ir arī ziņojums par atradni pie vecas mājvietas, kā arī par atradni grantēta ceļa malā. Šī ir suga, kuras aizsardzībai pēc ziņām Dabasdatos ir izveidoti 2 mikroliegumi. Liels lūgums par šo sugu ziņot vienmēr, kad to ieraugāt!

 


Foto: I. Račinska

Garlapu cefalantēra
Cephalanthera longifolia

Izskatās, ka šī suga, kas līdz šim kā izzudusi vēl arvien ir mūsu Sarkanās grāmatas 0. kategorijā, tomēr atgriezusies mūsu florā. Pirmo reizi pēc vairāk kā 100 gadu pārtraukuma atrasta 2008. gadā Pitraga apkārtnē ceļmalā (atradne gājusi bojā ceļa remontdarbos). DD 2 ziņojumi – no 2012. gada zināma Popes pagastā (Pomilovskis, 2014.-2016.) un Sīkraga apkārtnē vienā atradnē jau 2 gadus (Kūla, 2015, 2016). Būtu vērts šo sugu mērķtiecīgi pameklēt šajā Baltijas jūras piekrastes reģionā (ziedēšanas laiks – maija beigas, jūnija sākums).
Sarkanā cefalantēra – arī reta un aizsargājama suga – ir atrasta un ziņota Dabasdatos salīdzinoši bieži (17 ieraksti) no jau zināmā jūras piekrastes posma starp Ventspili un Kolku.

 


Garlapu cefalantēra. Foto: A. Kūla


Sarkanā cefalantēra. Foto: I. Mārdega

Grīņa sārtene
Erica tetralix

Jauna atradne Latvijā (Suško, 2013) ārpus Grīņu rezervāta un tradicionālās Ziemupes-Vērgales-Sakas reģiona. Ziedošam garām nepaiesi, noziedējušas ziedu galviņas vel kādu laiku saglabājas brūnas un atpazīstamas.

 


Foto: U.Suško

Noziedējusi grīņu sārtene. Foto: V. Baroniņa

Pļavas linlape
Thesium ebracteatum

Sausu, gaišu, granšainu biotopu augs, diezgan grūti pamanāms pat tad, kad ir sīkie, baltie ziedi (jūnija sākumā), labāk atpazīstams pēc garas pieziedlapas, kura saglabājās arī pēc noziedēšanas. DD 2 ziņojumi (Bambe, 2016) – abas jaunas atradnes, taču agrāk zināmo tuvumā Krustkalnu rezervāta apkārtnē.

 


Foto: B. Bambe

Roberta kailpaparde
Gymnocarpium robertianum

Reta paparde mežos upju ielejās un uz dolomīta atsegumiem. No biežāk sastopamās ozolu kailpapardes G. dryopteris var atšķirt pēc vairāk gareniski izstieptās lapas formas. DD viens ieraksts (Čakare, 2016) no Gaujas Nacionālā parka.

 


Foto: I. Čakare

Ruiša pūķgalve
Dracocephalum ruyschiana

Tipisks osu priežu mežu augs, tikpat rets, cik reti Latvijā sastopami osi jeb pareizāk – osveida reljefa formas. DD 2 ieraksti – viens no Ogres Zilajiem kalniem (Pošiva-Bunkovska, 2016), kur suga jau zināma, otra atradne jauna – no Andrupenes apkārtnes osu grēdas (Bambe, 2013).

 


Foto: B. Bambe

Spilvainais ancītis
Agrimonia pilosa

Ļoti rets ir tikai Kurzemē, jo Latviju šķērso sugas izplatības areāla rietumu robeža un valsts austrumdaļā tā sastopama nereti. Tā kā šī ir Biotopu direktīvas II pielikuma suga, par kuras stāvokli un izplatību ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropai, tad ļoti nepieciešami ir šīs sugas izplatības dati. Lielu palīdzību te varētu sniegt Dabasdati – ziņotājiem tikai jāiegaumē 2 galvenās atšķiršanas pazīmes no bieži sastopamā parastā ancīša A. eupatoria. Spilvainajam ancītim lapas apakšpusē matiņi ir tikai uz dzīslām (parastajam ancītim visa lapas apakša tūbaina – ar mīsktiem matiņiem), un otra pazīme – lapas malās zobiņi nav līdz pašai lapas apakšai (parastajam ancītim tie sniedzas līdz pašam lapas pamatam). Un vēl – parastais ancītis biežāk aug zālājos, bet spilvainais ancītis gar mežu ceļmalām un stigām. Ja ir grūtības pašiem noteikt sugu – nepieciešama lapas fotogrāfija (ziedi te nelīdzēs), zinātāji pēc zobiņiem noteiks.

 


Spilvainā ancīša ziedkopa un lapa. Foto: B. Bambe


Bieži sastopamā parastā ancīša (A. eupatoria) lapa.
Foto: J. Jesnovskis

Tumšzilā drudzene
Gentiana pneumonanthe

Kļuvusi par ļoti retu sugu Latvijā, laikam jau pamanāma vien ziedošā izskatā, kad atgādina lielus, augšupvērstus zilus zvanus. DD 4 ieraksti – 3 no Ādažu novada (Mārdega, 2011; 2016, Jurciņš, 2015) un 1 no Garkalnes puses (Bērziņa, 2013).

 

 
Foto: D. Jurciņš

Virdžīnijas ķekarpaparde
Botrychium virginianum

Reta paparde auglīgos jauktos mežos, kurai Latvijā ir vien kādas 10-15 atradnes. DD viens ieraksts no jau zināmas atradnes pie Riču ezera Ilgu apkārtnē (Lebuss, 2009). Šī suga tur zināma vairākās vietās un pa retam atrodas vēl šur tur Latvijā (4 atradnes Ķemeru NP).

 


Foto: R. Lebuss

Zarainā ķekarpaparde
Botrychium matricariifolium

Ļoti reta paparde, parasti sausās pļavās un mežos, mežmalās, Latvijā dažas atradnes. DD 2 jaunas, līdz šim nezināmas atradnes (Elferte, 2014; Grandāne, 2016).

 


Foto: S. Elferte

Plūksnu ķekarpaparde
Botrychium multifidum

Reta paparde sausās pļavās un priežu mežos, mežmalās, galvenokārt Latvijas austrumu daļā. DD 5 ieraksti (Bambe, 2009; Mārdega 2012, 2016; Opmanis, 2010; Erts, 2014). Visas 3 šīs ķekarpaparžu sugas ir retas vai ļoti retas, tās var atšķirt galvenokārt pēc lapām.


Foto: B. Bambe

Zemeņu āboliņš
Trifolium fragiferum

Parasti tas ir jūrmalas pļavu augs, un no klasiskajām atradnēm Randu pļavās un Lielupes grīvā ir daži ziņojumi (Vijupe, 2011, 2013; Kluša, 2013). Bet ir arī ziņojums par atradni Daugavpilī (Erts, 2016), pēc Daugavpils botāniķu ziņām (P. Evarts-Bunders) visticamāk suga te ienākusi, būvējot veloceliņu. Tomēr šajā reģionā suga atrasta arī dabiskos apstākļos – 1991. gadā pie Ugarinku ezera (Suško), bet atradne nav saglabājusies. Šai sugai Latvijas dienvidaustrumos IR jāpievērš uzmanība, jo gan Lietuvā, gan Baltkrievijā tā ir sastopama gana bieži un nav pat aizsargājama.

 

 
Foto: A. Erts

Zilganā brūnkāte
Orobanche coerulescens

Bezhlorofila parazītaugs, stepju suga, Latvijā ārpus sava izplatības areāla robežām, tikai 4 atradnēs valsts dienvidaustrumos, atrasta sausās augtenēs. DD 2 ieraksti, kur pārbaudītas 2 zināmas atradnes (Bambe, 2016; Kluša, 2016). Iespējams, ka varētu būt drīz vēl jaunas atradnes.

 


Foto: J. Kluša

 

Bālās dīvaines

Dabasdatos atrodami daži interesanti baltziedainie eksemplāri jeb albīnās formas, dažkārt izdalītas pat kā pasugas.

Viens no šādiem atradumiem Vecās Vesetas apkārtnē (Stepanova, 2016) – plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata ar tīri baltiem ziediem bez jebkāda svīru vai punktu raksta un lapas bez plankumiem. Visticamāk, tā ir retā D. maculata f. candidissima jeb pasugas rangā ssp. transsilvanica (noteicis A. Opmanis).

 


Foto: A. Stepanova

Interesants ir arī atradums, noteikts kā sarkanās cefalantēras Cephalanthera rubra baltziedainā forma (Roze, 2015), kas stipri izskatās pēc garlapu cefalantēras. Ļoti būtu noderējis zieda tuvplāns, kur redzama zieda lūpa, tad nebūtu šaubas, jo tieši šī zieda daļa abām sugām ir atšķirīga. Bet, tā kā tas nav redzams, tad par labu sarkanajai cefalantērai ir stublājs, kurš fotogrāfijā izskatās klāts ar matiņiem (otrai sugai tas kails), kā arī ziedēšanas laiks, jo garlapu cefalantēra zied apmēram mēnesi agrāk kā sarkanā…


Foto: G. Roze

Interesants ir arī tumšarkanās dzeguzenes Epipactis atrorubens bālziedainais novērojums Kadagas mežā (Birziņa, 2015). Ansis Opmanis to ir noteicis kā Epipactis atrorubens f. lutescens jeb, tā kā turpat netālu auga arī platlapu dzeguzene Epiactis helleborine, tad teorētiski iespējams arī šo abu sugu hibrīds. Jebkurā gadījumā – rets un interesants atradums!


Foto: L. Birziņa

Aicinām noteikti ziņot šādus interesantus un dīvainus gadījumus! Pagaidām ir pārāk maz materiāla, lai izdarītu kaut kādus secinājumus par šiem retumiem un to augšanas iespējamām īpatnībām.

 

Svarīgie nezināmie

Tomēr nevajag domāt, ka jāziņo tikai retumi. Gan jau pienāks brīdis, kad noderēs dati par jebkuras sugas izplatību! Interesanta var izrādīties arī jebkuras nezināmas sugas ziņa. To pierāda kaut vai gadījums ar bruņcepuru dzegužpuķi Orchis militaris Bolderājā. Šo augu, iespējams, neko īpašu nenojauzdams, kā nezināmu bija ieziņojis A. Arnicāns 2016. gada maijā. Dabasdatu dalībnieki šo sugu pareizi noteica kā bruņcepuru dzegužpuķi. Vēlāk, ekspertiem pārbaudot šo atradni plašākā apkārtnē, konstatēta bagātīgākā šīs sugas atradne Latvijā ar vairākiem tūkstošiem eksemplāru. Tās aizsardzībai tika pat ierosināts mikroliegums (ierosinātāja J. Kluša, eksperte V. Baroniņa), apstiprinājums gan vēl nav zināms, mikrolieguma izveidošanu pagaidām neatbalsta Rīgas Dome, taču sarunas turpinās un šis gadījums parāda, cik nozīmīgs ir katrs ziņojums Dabasdatos – arī nezināmais.


Foto: A. Arnicāns (pa kreisi) un A. Poikāns (pa labi)

Jauni sugu noteicēji

Nobeigumā jāatgādina, ka Dabasdatos sadaļā "Sugu noteicēji" ir ievietoti 2 jauni – grīšļu un paparžu ilustratīvie noteicēji. Grīšļu noteicējs palīdzēs orientēties šajā sugām bagātajā ģintī (vairāk kā 70 sugas), bet paparžu noteicējs ietver visas Latvijā savvaļā sastopamās paparžu sugas.

PALDIES visiem atradumu ziņotājiem un komentētājiem!
Jūsu ziņojumi ļauj uzzināt daudz jauna par sugu izplatību, kā arī dažkārt nosargāt kāda reta auga atradni.

Valda Baroniņa, augu eksperte
 

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes" ietvaros

Komentāri
waiting
Pēdējie novērojumi
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Turdus philomelos - 2017-03-25 mazais_ezis
Turdus iliacus - 2017-03-25 mazais_ezis
Phoenicurus ochruros - 2017-03-25 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Capreolus capreolus - 2017-03-25 Ievucis
Capreolus capreolus - 2017-03-25 Ievucis
Grus grus - 2017-03-25 Ievucis
Grus grus - 2017-03-25 Ievucis
Grus grus - 2017-03-25 Ievucis
Grus grus - 2017-03-25 Ievucis
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Asio otus - 2017-03-25 Mareks Kilups
Cygnus cygnus - 2017-03-25 Ievucis
Cygnus cygnus - 2017-03-25 Ievucis
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Fomitopsis pinicola - 2017-03-25 Ievucis
Hepatica nobilis - 2017-03-25 Ievucis
- 2017-03-25 Ievucis
Cygnus olor - 2017-03-25 Ievucis
Bombycilla garrulus - 2017-03-25 Ievucis
Fulica atra - 2017-03-25 Ievucis
Anser anser - 2017-03-25 Ievucis
Corvus cornix - 2017-03-25 Ievucis
Grus grus - 2017-03-25 Ievucis
Bucephala clangula - 2017-03-25 Ievucis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 eksperts 3
Egretta alba - 2017-03-25 Ievucis
Corvus corax - 2017-03-25 eksperts 3
Picus canus - 2017-03-25 eksperts 3
Strix uralensis - 2017-03-25 Mareks Kilups
Tussilago farfara - 2017-03-24 Ievucis
Anser serrirostris - 2017-03-25 eksperts 3
Araneae - 2017-03-24 Ievucis
Corvus monedula - 2017-03-25 eksperts 3
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-03-25 eksperts 3
Strix uralensis - 2017-03-25 Mareks Kilups
Asio otus - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 eksperts 3
Buteo buteo - 2017-03-25 eksperts 3
Turdus merula - 2017-03-25 eksperts 3
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 eksperts 3
Dendrocopos major - 2017-03-25 eksperts 3
Parus major - 2017-03-25 eksperts 3
Turdus viscivorus - 2017-03-25 eksperts 3
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-03-25 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-03-25 eksperts 3
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 eksperts 3
Strix aluco - 2017-03-25 vigulis
Poecile palustris - 2017-03-25 eksperts 3
Columba palumbus - 2017-03-25 eksperts 3
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Egretta alba - 2017-03-25 marccins
Daphne mezereum - 2017-03-25 Līga Strazdiņa
Hepatica nobilis - 2017-03-25 Līga Strazdiņa
Ciconia ciconia - 2017-03-25 marccins
Anoplotrupes stercorosus - 2017-03-24 Martins
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Strix aluco - 2017-03-25 Mareks Kilups
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Phasianus colchicus - 2017-03-25 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-25 Litenesputni
Cygnus cygnus - 2017-03-25 joonc
Perdix perdix - 2017-03-25 dekants
Strix aluco - 2017-03-25 puke
Passer montanus - 2017-03-25 Saulcite
Parus major - 2017-03-25 Saulcite
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 Saulcite
- 2016-08-30 AfroBrazilian
Fringilla coelebs - 2017-03-25 Saulcite
Dendrocopos major - 2017-03-25 Saulcite
Turdus merula - 2017-03-25 mardzh
Ciconia ciconia - 2017-03-25 narcise104
Scolopax rusticola - 2017-03-25 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-03-25 Kurmata
Haliaeetus albicilla - 2017-03-25 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2017-03-25 Inga S
Fringilla coelebs - 2017-03-25 forelljjanka
Pica pica - 2017-03-25 forelljjanka
Accipiter nisus - 2017-03-25 forelljjanka
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 forelljjanka
Regulus regulus - 2017-03-25 forelljjanka
Garrulus glandarius - 2017-03-25 forelljjanka
Turdus viscivorus - 2017-03-25 forelljjanka
Lullula arborea - 2017-03-25 forelljjanka
Nucifraga caryocatactes - 2017-03-25 forelljjanka
Poecile palustris - 2017-03-25 forelljjanka
Buteo buteo - 2017-03-25 forelljjanka
Corvus cornix - 2017-03-25 forelljjanka
Picus canus - 2017-03-25 forelljjanka
Turdus pilaris - 2017-03-25 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2017-03-25 forelljjanka
Certhia familiaris - 2017-03-25 forelljjanka
Periparus ater - 2017-03-25 forelljjanka
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 forelljjanka
Dryocopus martius - 2017-03-25 forelljjanka
Turdus merula - 2017-03-25 forelljjanka
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 forelljjanka
Parus major - 2017-03-25 forelljjanka
Alauda arvensis - 2017-03-25 forelljjanka
Columba palumbus - 2017-03-25 forelljjanka
Spinus spinus - 2017-03-25 forelljjanka
Linaria cannabina - 2017-03-25 forelljjanka
Haliaeetus albicilla - 2017-03-25 forelljjanka
Aegithalos caudatus - 2017-03-25 forelljjanka
Sitta europaea - 2017-03-25 forelljjanka
Turdus philomelos - 2017-03-25 forelljjanka
Grus grus - 2017-03-25 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2017-03-25 forelljjanka
Dendrocopos major - 2017-03-25 forelljjanka
Carduelis carduelis - 2017-03-25 forelljjanka
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 forelljjanka
Lanius collurio - 2017-03-25 forelljjanka
Ciconia ciconia - 2017-03-25 forelljjanka
Corvus cornix - 2017-03-25 DainisKR
Clangula hyemalis - 2017-03-25 DainisKR
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 antra1239
Anas crecca - 2017-03-25 Kurmata
Cygnus columbianus bewickii - 2017-03-25 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-25 Vv
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 Dižraibais Dzenis
Turdus pilaris - 2017-03-25 Dižraibais Dzenis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 Kurmata
Pica pica - 2017-03-25 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-25 girtsbar
Corvus monedula - 2017-03-25 girtsbar
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 girtsbar
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 girtsbar
Ciconia nigra - 2017-03-25 ac/dc
Bucephala clangula - 2017-03-25 girtsbar
Turdus merula - 2017-03-25 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-25 Kurmata
Parus major - 2017-03-25 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-03-25 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-25 silva
Poecile montanus - 2017-03-25 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-03-25 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-03-25 silva
Prunella modularis - 2017-03-25 silva
Anas acuta - 2017-03-25 mazais_ezis
Nucifraga caryocatactes - 2017-03-25 mazais_ezis
Corvus corax - 2017-03-25 mazais_ezis
Passer domesticus - 2017-03-25 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 mazais_ezis
Dendrocopos leucotos - 2017-03-25 mazais_ezis
Turdus pilaris - 2017-03-25 mazais_ezis
Corvus corax - 2017-03-25 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2017-03-25 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2017-03-25 mazais_ezis
Grus grus - 2017-03-25 mazais_ezis
Tetrao tetrix - 2017-03-25 mazais_ezis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 mazais_ezis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 mazais_ezis
Certhia familiaris - 2017-03-25 mazais_ezis
Poecile palustris - 2017-03-25 mazais_ezis
Poecile montanus - 2017-03-25 mazais_ezis
Troglodytes troglodytes - 2017-03-25 mazais_ezis
Columba palumbus - 2017-03-25 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2017-03-25 mazais_ezis
Lullula arborea - 2017-03-25 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2017-03-25 mazais_ezis
Nucifraga caryocatactes - 2017-03-25 mazais_ezis
Spinus spinus - 2017-03-25 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2017-03-25 mazais_ezis
Turdus merula - 2017-03-25 mazais_ezis
Parus major - 2017-03-25 mazais_ezis
Tetrastes bonasia - 2017-03-25 mazais_ezis
Pica pica - 2017-03-25 mazais_ezis
Parus major - 2017-03-25 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-25 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-03-25 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-25 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-03-25 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-25 girtsbar
Bombycilla garrulus - 2017-03-09 RedFox
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Accipiter gentilis - 2017-03-25 RedStar7
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Pica pica - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Pica pica - 2017-03-25 vigulis
Corvus monedula - 2017-03-25 Mareks Kilups
Cygnus olor - 2017-03-25 anthicus
Regulus regulus - 2017-03-25 Kurmata
Fulica atra - 2017-03-25 anthicus
Cygnus olor - 2017-03-25 anthicus
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-25 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-25 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Emberiza citrinella - 2017-03-25 vigulis
Arianta arbustorum - 2017-03-25 anthicus
Bombycilla garrulus - 2017-03-24 Sandra L.
Vanellus vanellus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 laaga
Certhia familiaris - 2017-03-25 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 Vv
Emberiza citrinella - 2017-03-25 vigulis
Emberiza schoeniclus - 2017-03-25 vigulis
Corvus frugilegus - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 girtsbar
- 2017-03-25 dekants
Sitta europaea - 2017-03-25 girtsbar
Grus grus - 2017-03-25 girtsbar
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Anser serrirostris - 2017-03-25 vigulis
Anser albifrons - 2017-03-25 vigulis
Vanellus vanellus - 2017-03-25 vigulis
Bucephala clangula - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 vigulis
Cygnus cygnus - 2017-03-25 vigulis
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Strix aluco - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Cygnus cygnus - 2017-03-25 vigulis
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-03-25 anthicus
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Vanellus vanellus - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 vigulis
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Strix uralensis - 2017-03-25 Gaidis Grandāns
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Pica pica - 2017-03-25 vigulis
Vanellus vanellus - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Tadorna tadorna - 2017-03-25 anthicus
Dendrocopos major - 2017-03-25 zais
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Phalacrocorax carbo - 2017-03-25 anthicus
Pica pica - 2017-03-25 Mareks Kilups
Sitta europaea - 2017-03-25 Mareks Kilups
Ciconia ciconia - 2017-03-25 Litenesputni
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Emberiza citrinella - 2017-03-25 vigulis
Carduelis carduelis - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 girtsbar
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos medius - 2017-03-25 Mareks Kilups
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 girtsbar
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 girtsbar
Garrulus glandarius - 2017-03-25 girtsbar
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 megere
Egretta alba - 2017-03-25 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Vanellus vanellus - 2017-03-25 vigulis
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Scolopax rusticola - 2017-03-25 zais
Fringilla coelebs - 2017-03-25 zais
Chloris chloris - 2017-03-25 zais
Scolopax rusticola - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
. - 2017-03-25 Litenesputni
Corvus frugilegus - 2017-03-25 Litenesputni
Grus grus - 2017-03-25 Litenesputni
Anser fabalis/serrirostris - 2017-03-25 Litenesputni
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Cygnus cygnus - 2017-03-25 Litenesputni
Cygnus olor - 2017-03-25 Litenesputni
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 Litenesputni
Anas acuta - 2017-03-25 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Emberiza citrinella - 2017-03-25 vigulis
Lanius excubitor - 2017-03-25 dekants
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Bucephala clangula - 2017-03-25 Litenesputni
Anas crecca - 2017-03-25 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Bombycilla garrulus - 2017-03-25 megere
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 zais
Bucephala clangula - 2017-03-25 zais
Cygnus olor - 2017-03-25 zais
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Pica pica - 2017-03-25 vigulis
Gallinago gallinago - 2017-03-25 dekants
Prunella modularis - 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
Tetrastes bonasia - 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
Acanthis flammea - 2017-03-25 dekants
Picus canus - 2017-03-25 girtsbar
- 2017-03-25 dekants
Capreolus capreolus - 2017-03-25 karlis88
Strix aluco - 2017-03-24 eksperts 3
Chloris chloris - 2017-03-25 vigulis
Picea abies - 2017-03-25 girtsbar
Strix uralensis - 2017-03-24 eksperts 3
Emberiza citrinella - 2017-03-24 eksperts 3
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 eksperts 3
Vanellus vanellus - 2017-03-24 eksperts 3
Anser serrirostris - 2017-03-24 eksperts 3
Passer domesticus - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 girtsbar
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 girtsbar
Sitta europaea - 2017-03-25 Mierss
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Linaria cannabina - 2017-03-25 vigulis
Carduelis carduelis - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 zais
Turdus philomelos - 2017-03-25 zais
Brachionycha nubeculosa - 2017-03-23 Vīksna
Byssonectria aggregata - 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
- 2017-03-25 dekants
Cygnus cygnus - 2017-03-25 dekants
Poecile montanus - 2017-03-25 dekants
Scolopax rusticola - 2017-03-25 dekants
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 dekants
Certhia familiaris - 2017-03-25 dekants
Sitta europaea - 2017-03-25 dekants
Turdus philomelos - 2017-03-25 dekants
Regulus regulus - 2017-03-25 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 dekants
Aegithalos caudatus - 2017-03-25 dekants
Scolopax rusticola - 2017-03-25 dekants
Spinus spinus - 2017-03-25 dekants
Turdus merula - 2017-03-25 dekants
Parus major - 2017-03-25 dekants
Egretta alba - 2017-03-25 dekants
Anthus pratensis - 2017-03-25 dekants
Chloris chloris - 2017-03-25 dekants
Anser fabalis - 2017-03-25 dekants
Vanellus vanellus - 2017-03-25 dekants
Dendrocopos major - 2017-03-25 dekants
Cygnus cygnus - 2017-03-25 dekants
Tringa ochropus - 2017-03-25 dekants
Emberiza schoeniclus - 2017-03-25 dekants
Tetrao tetrix - 2017-03-25 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 dekants
Grus grus - 2017-03-25 dekants
Corvus cornix - 2017-03-25 dekants
Corvus corax - 2017-03-25 dekants
Alauda arvensis - 2017-03-25 dekants
Emberiza citrinella - 2017-03-25 dekants
Fringilla coelebs - 2017-03-25 dekants
Salix daphnoides - 2017-03-25 Vīksna
Helleborus niger - 2017-03-25 Vīksna
Columba palumbus - 2017-03-25 putnologs
Fringilla coelebs - 2017-03-24 putnologs
Pulmonaria obscura - 2017-03-25 Vīksna
Fringilla coelebs - 2017-03-25 laaga
Passer domesticus - 2017-03-25 laaga
Sitta europaea - 2017-03-25 girtsbar
Regulus regulus - 2017-03-25 girtsbar
Regulus regulus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Picoides tridactylus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Certhia familiaris - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Tetrastes bonasia - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Tetrastes bonasia - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Periparus ater - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Tetrao urogallus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Tetrao urogallus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-03-24 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2017-03-25 girtsbar
Coccothraustes coccothraustes - 2017-03-25 zais
Buteo buteo - 2017-03-25 laaga
Ciconia ciconia - 2017-03-25 laaga
Grus grus - 2017-03-25 laaga
Carduelis carduelis - 2017-03-25 laaga
Grus grus - 2017-03-25 girtsbar
Fringilla coelebs - 2017-03-25 laaga
Pica pica - 2017-03-25 laaga
Alauda arvensis - 2017-03-25 girtsbar
Vulpes vulpes - 2017-03-25 laaga
Corvus corax - 2017-03-25 laaga
Columba oenas - 2017-03-25 laaga
Populus tremula - 2017-03-25 laaga
Pica pica - 2017-03-25 anthicus
Regulus regulus - 2017-03-25 laaga
Pica pica - 2017-03-25 anthicus
Capreolus capreolus - 2017-03-25 laaga
Alauda arvensis - 2017-03-25 girtsbar
Vanellus vanellus - 2017-03-25 girtsbar
Buteo buteo - 2017-03-25 laaga
Corvus cornix - 2017-03-25 laaga
Larus argentatus - 2017-03-25 laaga
Parus major - 2017-03-25 frida1234
Buteo buteo - 2017-03-25 laaga
Alauda arvensis - 2017-03-25 laaga
Turdus merula - 2017-03-25 frida1234
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 frida1234
Fringilla coelebs - 2017-03-25 laaga
Vanellus vanellus - 2017-03-25 laaga
Turdus pilaris - 2017-03-25 laaga
Lepus europaeus - 2017-03-25 girtsbar
Vanellus vanellus - 2017-03-25 girtsbar
Vanellus vanellus - 2017-03-25 girtsbar
Exidia cartilaginea - 2017-03-19 agnese.l
- 2017-03-12 agnese.l
Chloris chloris - 2017-03-25 laaga
Lacerta vivipara - 2017-03-24 agnese.l
Bucephala clangula - 2017-03-25 laaga
Vanellus vanellus - 2017-03-25 laaga
. - 2017-03-25 laaga
Capreolus capreolus - 2017-03-25 laaga
Vanellus vanellus - 2017-03-25 laaga
Emberiza citrinella - 2017-03-25 laaga
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
- 2017-03-24 Jalmars
Cygnus olor - 2017-03-24 Jalmars
Hepatica nobilis - 2017-03-24 Jalmars
Ciconia ciconia - 2017-03-25 vigulis
Sarcoscypha austriaca - 2017-03-24 Jalmars
Scolopax rusticola - 2017-03-25 AAvj
Grus grus - 2017-03-25 AAvj
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Erithacus rubecula - 2017-03-23 Dubults
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-23 Dubults
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-23 Dubults
Sitta europaea - 2017-03-23 Dubults
Sitta europaea - 2017-03-23 Dubults
Certhia familiaris - 2017-03-23 Dubults
Anser albifrons - 2017-03-23 Dubults
Anser albifrons - 2017-03-23 Dubults
Anser fabalis - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Lophophanes cristatus - 2017-03-23 Dubults
Lophophanes cristatus - 2017-03-23 Dubults
Poecile montanus - 2017-03-23 Dubults
Turdus viscivorus - 2017-03-23 Dubults
Turdus pilaris - 2017-03-23 Dubults
Turdus merula - 2017-03-23 Dubults
Turdus merula - 2017-03-23 Dubults
Turdus merula - 2017-03-23 Dubults
Dendrocopos major - 2017-03-23 Dubults
Dryocopus martius - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Fringilla coelebs - 2017-03-23 Dubults
Sitta europaea - 2017-03-23 Dubults
Anser fabalis - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Cyanistes caeruleus - 2017-03-23 Dubults
Poecile montanus - 2017-03-23 Dubults
Poecile montanus - 2017-03-23 Dubults
Corvus corax - 2017-03-23 Dubults
Corvus cornix - 2017-03-23 Dubults
Turdus viscivorus - 2017-03-23 Dubults
Turdus merula - 2017-03-23 Dubults
Picoides tridactylus - 2017-03-23 Dubults
Picoides tridactylus - 2017-03-23 Dubults
Alauda arvensis - 2017-03-23 Dubults
Gallinago gallinago - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Fringilla coelebs - 2017-03-23 Dubults
Sitta europaea - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Cyanistes caeruleus - 2017-03-23 Dubults
Poecile palustris - 2017-03-23 Dubults
Garrulus glandarius - 2017-03-23 Dubults
Turdus viscivorus - 2017-03-23 Dubults
Turdus viscivorus - 2017-03-23 Dubults
Turdus merula - 2017-03-23 Dubults
Turdus merula - 2017-03-23 Dubults
Picoides tridactylus - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Troglodytes troglodytes - 2017-03-23 Dubults
Sitta europaea - 2017-03-23 Dubults
Certhia familiaris - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Cyanistes caeruleus - 2017-03-23 Dubults
Garrulus glandarius - 2017-03-23 Dubults
Anser albifrons - 2017-03-23 Dubults
Parus major - 2017-03-23 Dubults
Lophophanes cristatus - 2017-03-23 Dubults
Lophophanes cristatus - 2017-03-23 Dubults
Poecile montanus - 2017-03-23 Dubults
Regulus regulus - 2017-03-23 Dubults
Certhia familiaris - 2017-03-23 Dubults
Lophophanes cristatus - 2017-03-23 Dubults
Garrulus glandarius - 2017-03-23 Dubults
Fringilla coelebs - 2017-03-23 Dubults
Circus aeruginosus - 2017-03-24 Jānis R
Circus aeruginosus - 2017-03-23 Jānis R
Meles meles - 2017-03-25 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Lepus europaeus - 2017-03-24 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Asio otus - 2017-03-24 mazais_ezis
Grus grus - 2017-03-24 mazais_ezis
Strix aluco - 2017-03-24 mazais_ezis
Nezināms
@ Alvis Āboliņš
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
OKK 25.marts, 21:56

Zinu gadījumu, ka sarkanausu bruņurupucis bija atrasts dīķī Asaros, Jūrmalas centrā, bet ir maz ticams, ka šī suga vai pasuga, ja nu tiešām būtu izbēgusi, atrastos tik nomaļā vietā... Pīles, zosis taču viņus nepārnēsā (kā zivju ikrus pēc leģendas).


forelljjanka 25.marts, 21:50

Interesants novērojums!;)


forelljjanka 25.marts, 20:49

Pag,nu ne jau dienas un labībslauka vidū vienīgajā krūmā!!!Pagaišnakt biju plēšu parauglaukumā pūcēs,pirmajā punktā vēl krēslā paspēju podziņu paprovocēt,sirdīgi palika svilpjot pārsimt metru no standartvietas,neskatoties uz sekojošo meža līdz ūpis popūriju(uzradās arī mežeņu pāris kas iepriekšējās sezonas tur nebija,arī tas mazo švilpi neietekmēja).


forelljjanka 25.marts, 20:43

Ja jau varētu to galvu normāli redzēt...;)Kas par baltumu zem acs ?Vairāk vai mazāk izteikta balta rīklīte un T piere.Kājas ar nebūtu slikti redzēt,pelēkajam tās tomēr manāmi masīvākas.Būs hibrīds!:DDD


Aigars 25.marts, 20:24

Dižraibais dzenis


maariite 25.marts, 20:04

tieši martā viņi ir visur. vēlie ligzdotāji ar plašām ziemas teritorijām, kam marts vēl skaitās ļoti ziema.


dekants 25.marts, 19:59

Man šķiet, ka pelēkajam ir tieši tik maz baltumu cik šajā bildē :) arī galva šķiet svītraina. Šis tomēr ir pelēks, nevis brūnīgs, bet kakla baltums nav redzams (melnajam tā kā prasītos baltums zem acs)


IlzeP 25.marts, 19:40

Samulsināji... Bet vai tomēr pirmā doma nav pareizākā? Oskara Šmeliņa bildētajam ir baltumi uz spārna, tikai ēna virsū (bet tomēr arī mazi raibumiņi uz galvas un krūtīm kā šim). Nenoteikts vai balsojam? :)


forelljjanka 25.marts, 19:15

Julita,es jau tik pajokoju.;)


forelljjanka 25.marts, 19:12

Es ar atvēru un likās ,ka apodziņš!:D Parasti jau pirmais iespaids arī pareizais,tomēr ,tādā datumā un tādā vietā...


Sintija Martinsone 25.marts, 18:15

Pirmais novērojums šogad?


lichen_Ro 25.marts, 18:03

Trentepohlia sp :)


forelljjanka 25.marts, 18:03

Pirmā doma man ar tāda bija,bet,tagad draudzīgi visi atveram iekš putni.lv Oskara Šmerliņa bildēto melnā mušķērāja M un...;)Ja tās būtu pelēkais,tad ad.,bet ad. pelēkajam uz spārniem,muguras nav nekādu baltu laukumu vispār(juv. būtu raibs,vienos baltos pleķos),savukārt melnā M,jaunajiem putniem baltais laukums izmērā ļoti variē,kā šim putnam(divi nelieli ,balti laukumi).Pelēkajam arī izteikti raiba galva un krūtis.


IlzeP 25.marts, 17:21

Nomainīju uz pelēko. Melnā mušķērāja M ir baltas svītras uz spārniem


dekants 25.marts, 15:41

Es teiktu, ka pelēkais mušķērājs. Kāpēc melnais?


dekants 25.marts, 14:47

Paldies!


dekants 25.marts, 14:32

Jā, bildi vajag apgriezt, lai putns pa visu bildi, tad varētu pateikt.


čūskis 25.marts, 14:31

Drukas ķlūdas turpinās, - "scri pta" sistēma neļauj vienā vārdā ierakstīt komentā, tā vietā paliek tikai "a".... ;)


čūskis 25.marts, 14:29

Drukas kļudas: "Trachemys a"=Trachemys a "T.s.a"=T.s.a


čūskis 25.marts, 14:26

Purva bruņurupucis ir reintroducēts Silenes DP, Baltkrievijas pierobežā netālu no Ilgām; te uzlaboti biotopi, izlaisti ap 40 eksemplāri 2014.gadā, novērots reintrodukcijas vietā 2016.gadā. Latgales Zoo nekur citur viņus nav laidis. Zaļā krāsā bruņas ir maziem sarkanausu/dzeltenausu u.c. Trachemys a bruņurupučiem. Invazīva ir sarkanausu pasuga (T. a elegans), kuru jau pasen ir aizliegts tirgot. Ja sarkanās ausis nav redzētas, tad visticamāk tas ir izlaists zooveikalā legāli pirkts šīs pašas sugas citas pasugas (T.s.a vai T.s.troosti) īpatnis, kurus savukārt tirgot ir atļauts, jo pieder dienvidu pasugām, kas netiek uzskatīta par invazīvām (jo musu platumā dabā parasti neiedzīvojas).


maariite 25.marts, 14:26

pirrmā doma - apodziņš. bet tas tikai tā "čuja" līmenī. baigi smailie spārni šo domu tā kā atmet


čūskis 25.marts, 14:09

Visdrīzāk - parastais krupis (Bufo bufo)


čūskis 25.marts, 14:07

Parastā varde (Rana temporaria)


dziedava 25.marts, 11:12

Ohh, skaisti! Laikam jau sēne - dzeltenā inermīzija Byssonectria fusispora


dziedava 25.marts, 11:08

Droši vien skrimšļainā eksīdija Exidia cartilaginea


dziedava 25.marts, 11:03

Jāni, forši, paldies arī par manas ligzdas noteikšanu. :) Nezinu, kā citiem, mani tikai informēja, ka piešķirtas admina tiesības, nekādi "uzņemies vai neuzņemies" netika pat piedāvāti. Turklāt tas tika pateikts laikā, kad es biju galīgi aizņemta un tālu no DD un, ja būtu jautāts vai uzņemos, tolaik droši vien būtu pateikusi, ka man nav laika. Bet nu tā vnk pieņēmu zināšanai.


forelljjanka 25.marts, 10:28

Gaidu kad beigs līt un transportu(sieva aizbrauca uz veikalu),tad nu tēloju moderi!:DD Julita man te nesen aizrādija,ka visi vienādi un nevienam nemaksā(nu tad nav ko uzņemties!:DDD).Pārs stundu laikā izgāju visus ornitonezināmos no 2010.-2015.Ja ieraksts saglabājies var pievienot,jāatzīmē gan,ka daudziem ķauķiem brīdinājumsaucieni ir praktiski identiski.Viss, transports ir klāt!:DD


forelljjanka 25.marts, 10:19

Te nu neko-cīrulis varbūt kāds...


forelljjanka 25.marts, 10:18

Nekas nav mainījies ?:DDD


forelljjanka 25.marts, 10:17

Kādi vārnveidīgie,krauķi un(vai)kovārņi...


forelljjanka 25.marts, 10:16

Cekulpīles ,gaigalas,vēl kādas peldpīles,te nu neko...:D


forelljjanka 25.marts, 10:14

Ir tak 100 punkti dzeguze,kāpēc nav labots?;)


forelljjanka 25.marts, 10:12

Lūk arī "dumetors"(krūmu ķauķis ornitožargonā),paliels knābis,ļoti īsa spārnu projekcija,tātad viņi tur ir regulāri un ,visticamāk,ligzdo!


forelljjanka 25.marts, 10:10

Gaišais ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 10:08

Izskatās ,ka čunčiņš!;)Mazmušķim baltās astes kantes būtu redzamas,ķermeņa forma,knābis ar mazliet citādāka.


forelljjanka 25.marts, 10:06

Bikk garāks šnobels,kas vēl?Zinot kādi tik mercu dīvaiņi ir...;)


forelljjanka 25.marts, 10:00

Šitas ir labs!!!:D Nekas cits,kā vālodze(nekad neesmu atradis kaut meklējis ļoti daudz)prātā nenāk!;)


forelljjanka 25.marts, 09:53

Zivjērglis!KalvānAigars maz zin?:D


forelljjanka 25.marts, 09:50

Kāda no lijām,Circus sp.


Sintija Martinsone 25.marts, 09:50

Liels paldies, Foreļjanka! Beidzot četru gadu laikā kāds gatavs palīdzēt :) Šo novērojumu varētu dzēst no DD, jo ieraksts no youtube arī jau ir dzēsts.


forelljjanka 25.marts, 09:48

Būs jaunā dzeguze.;)


forelljjanka 25.marts, 09:45

Veca,sen pamesta baltā stārķa ligzda.


forelljjanka 25.marts, 09:44

Brūnspārnu ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 09:44

Brūnspārnu ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 09:42

Links nestrādā!;)


forelljjanka 25.marts, 09:41

Purva ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 09:40

Baltmugur un trīspirkstu laikam atkrīt uzreiz!:D Gan jau,ka dižraibais,nez, pelēkā varētu Rīgā apgrozīties?


forelljjanka 25.marts, 09:36

Te ne vella nevar saprast...Būtu maķenīt izkropots(pietuvināts)un nobildēts lai "seju"var redzēt...


Sintija Martinsone 25.marts, 09:33

Ļoti romantiski - divi vītīši plunčājas jūrā un sildās saulē :)


forelljjanka 25.marts, 09:32

Cauna vai sesks.;)


forelljjanka 25.marts, 09:31

Kāds no dzeņiem...


forelljjanka 25.marts, 09:29

Interesanta ligzda!Gan jau,ka nogāzusies šobrīd,bet varbūt,kāds kas tuvāk dzīvo,var pārbaudīt?!;)


forelljjanka 25.marts, 09:27

Ķīķis.Vēls novērojums rudenī!


forelljjanka 25.marts, 09:24

Iedzeltenais ķauķis(olas atbilst+ bērza tāss materiālā).


forelljjanka 25.marts, 09:22

Vītītis.


forelljjanka 25.marts, 09:20

Melnais mušķērājs-M(mātīte).;)


forelljjanka 25.marts, 09:16

Visticamāk purva ķauķis,spārna projekcija gan nav redzama,nevar izslēgt arī krūmu ķauķi(kas Kurzemē manāmi retāks,bet esmu novērojis netālu no tā sauktā Induļa kapa.Titulbilde www.putni.lv)Tas jau turpat netālu.;) Nez ,DDatos ir ķauķis Acrocephalus sp.?


forelljjanka 25.marts, 09:11

Dārza ķauķis.;)


forelljjanka 25.marts, 09:05

Izskatās,ka kaķis.;)


forelljjanka 25.marts, 09:03

Te var sanākt tikai paceplītis,statuss gan LM(tur tak ir cāļi),:)


forelljjanka 25.marts, 08:57

Rubenis.;)


forelljjanka 25.marts, 08:52

Vajadzētu būt sarkanrīklītei!;)


Vīksna 25.marts, 02:16

Paldies !


AAvj 24.marts, 23:40

Klau, kamdēļ neligzdotājs?


sandis 24.marts, 19:24

Varbūt kaut kas uz šo pusi? http://dabasdati.lv/lv/observation/3f58977a9829444bb03a0f2247e2f80b/ Sīlis, varbūt pa gabalu kādam izklausītos pēc dzeguzes? Šis konkrētais eksemplārs gan vēlāk pārgāja uz vālodzes repertuāru. Varbūt kāds sīlis Piebalgā arī kaut ko dzeguziskāku samācījies.


ivars 24.marts, 15:42

Ķivulis.


Edgars Smislovs 24.marts, 15:41

Ķivulis.


čūskis 24.marts, 14:01

Šī gan būs viena no zaļajām vardēm (Pelophylax sp), domājams - ezera (P.ridibunda) vai (neskatoties uz dotā īpatņa brūno krāsojumu) zaļā (P.esculenta).


čūskis 24.marts, 13:23

Izskatās tomēr pēc parastās vardes (Rana temporaria)


puke 24.marts, 13:13

O, forši! Kaut kas jauns. Paldies par info... Jācer kādreiz dzīvē sanāks kewik no tēviņa dzirdēt. ;-)


ivars 24.marts, 11:38

Pļavu čipste gan.


Sintija Martinsone 24.marts, 11:36

Nekur nebraucu. Gāju pa celiņu uz mājām gulēt :) Es tur dzīvoju (šad un tad). Paldies par izsmeļošo konsultāciju! Galvenais mans jautājums par šo ierakstu bija - vai tā aizsmakusī, nemākulīgā, "it kā tēviņa" dziesma pieder mātītei. Tagad uzzināju, ka arī mātītes tā mēdz dziedāt. Vienkārši iepriekš neko tādu nebiju dzirdējusi.


nekovārnis 24.marts, 11:19

Zemesblakts Rhyparochromus pini


AAvj 24.marts, 11:08

Kas notika tālāk? Pēc minūtes ieraksta tā arī brauci tālāk? Manuprāt, kewick saka mātīte. Tā švakā teritoriālā dziesma būtu tam pašam putnam. Ligzdošanas ticamības pakāpe - C "Ticama ligzdošana" ir noteikti korekti, bet vai tas ir viens pāris vai divas konfliktējošas teritorijas, man ir grūti spriest. Atlanta kontekstā - nav arī svarīgi, jo ligzdošana ir ticama. Monitoringos savukārt tam ir domāti atkāroti apsekojumi, kuru gaitā nostiprina un precizē zināšanas par teritoriju izvietojumu un ir iespēja mainīt iepriekš lietotās pazīmes. Ja sanāk, aizbrauc vēl kādu reizi.


Irbe 24.marts, 11:00

Varbūt pļavu čipste?


lichen_Ro 24.marts, 10:57

Lepraria sp.


Sintija Martinsone 24.marts, 10:51

Nē, neprovocēju nemaz. Paši dziedāja, apstājos un ierakstīju.


AAvj 24.marts, 10:37

Vai provocēji? Kādu ierakstu lietoji? Jā, nu, ir dzirdama mātīte un ir dzirdams tēviņš. Vai no vienas teritorijas un kā pāris - nezinu. Var būt saprovocēta mammele (kuras personīgais tēvainis ir aivilcies medībās) un atvilcies svešs tēviņš, kuram par godu sākta teritoriālā dziesma. Šados punktos jāpasēž ilgāk un paklausās ko viņi dara. Šajā gadījumā domāju, ka tā sākumā ir mammele, bet pie ilgākas provokācijas, jaa nav nofiksēta pirmā vokalizācija un putns atlaižas, līdzīgi izpaužas arī pāruzbudināti tēviņi, jo sevišķi, ja pērnie. Sonogrammā vajadzētu varēt pēc kewick atšķirt dzimumus - tēviņiem otrā zilbe ir krītoša, mātītēm - kāpjoša.


kamene 24.marts, 10:24

Ciprešu hipns Hypnum cupressiforme.


kamene 24.marts, 10:23

Ar pūkainajām cepurītēm - visdrīzāk lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum.


Sintija Martinsone 24.marts, 10:22

Arī man nav zināmas meža pūču dzimumu dažādās balsu nianses, tāpēc lūdzu komentēt šo novērojumu: http://dabasdati.lv/lv/observation/6apmp6c5q273s0b35obl3b1q80/ Vai ierakstā dzirdamais ir pareizi interpretēts kā pāris?


kamene 24.marts, 10:21

Piekrītu, nekas cits prātā nenāk. Tikai nevar saprast, vai aug uz stumbra.


kamene 24.marts, 10:19

Redzamas 3 sugas - slotiņu divzobe, spīdīgā stāvaine un kadiķu dzegužlins.


lichen_Ro 24.marts, 10:19

Varbūt Pertusaria, vai Violella, bet drīzāk Pertusaria.. Jāpagaršo lai noteiktu sugu :D


kamene 24.marts, 10:16

Kāda no divzobēm Dicranum.


maariite 24.marts, 10:13

Pareizi pateici - Tavuprāt. :) Arī tēviņi saka kewick īpašos gadījumos. Abu veida skaņas nāca no apskatāma putna. Tīras, skaidras, skaļas. Ar Kewick sēriju putns aizlidoja STRURA virzienā.


dziedava 24.marts, 09:57

Domāju, ka sārtā panātre Lamium purpureum


puke 24.marts, 09:35

Manuprāt, kewick tikai māte sauc (nevis pazīmēs minētais tēviņš)... Tad būtu svarīgi pie meža pūču ziņojuma no šī punkta likt pazīmi pāris biotopā (P)


kamene 24.marts, 09:32

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens.


kamene 24.marts, 09:32

Kāda no skrajlapēm, visdrīzāk sausienes skrajlape Plagiomnium affine.


kamene 24.marts, 09:30

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens.


Nora 24.marts, 08:52

Julita - būs arī sūnām iespēja noteikt līdz ģintij, Ansis piekrita un ieviesīs.


maariite 24.marts, 03:16

Nevar izslēgt, ka tas pats putns, kas Pēterim aizvakar gabaliņu uz ZA


AfroBrazilian 23.marts, 23:13

Archiearis parthenias


AfroBrazilian 23.marts, 23:01

Es nobildēju šo augu dažādos rakursos, tikai dažādas vietās un dažadus augus. Vienkarši nemeklēju mapē citas bildes(


dziedava 23.marts, 23:00

Man šķiet parastā pilēzija Pylaisia polyantha, jo taisnas vācelītes, turklāt daudz.


AfroBrazilian 23.marts, 22:57

A, tieāam)


dziedava 23.marts, 22:55

Es tieši to pirms tam arī pētīju. :) Man izskatās, ka tai nav deguntiņu, tās ir pilnībā apaļas.


dziedava 23.marts, 22:53

Pūkainā zemzālīte Luzula pilosa ar pavisam jauniem ziedpumpuriem. Bet vispār ziedaugiem vajag censties bildēt arī lapas. No ziediem vien, un, jo īpaši, no maziem pumpuriņiem vien ne vienmēr var noteikt :)


AfroBrazilian 23.marts, 22:53

Labi, iegaumēšu) Paldies!


AfroBrazilian 23.marts, 22:52

A nevar būt Ruzenia spermoides? Izskatās arī līdzīgi


dziedava 23.marts, 22:50

Gada sūna - kociņsūna - to šogad tā kā vajadzētu iemācīties pazīt. :)


dziedava 23.marts, 22:49

Es tikai taisnojos, kāpēc sūnas nenosaku. Tām tagad nevar te izvēlēties tikai ģinti, bet līdz sugai no foto nu nez, varbūt kāds arī var visas.


dziedava 23.marts, 22:46

Parasti tādas apaļās bumbiņas ar deguntiņiem ir redzētas pelēkbaltas, Lasiosphaeria ovina, bet šajā lapā https://www-s.life.illinois.edu/pyrenos/records/show_by_page?page=65 ir arī melnas, nu varbūt tā pati vien ir.


AfroBrazilian 23.marts, 22:45

Neesmu profesionāls, man ir grūti) Paldies!


dziedava 23.marts, 22:36

Zemteka. Ziedaugi tomēr ir vieglāk nosakāmi nekā sūnas. :)


Divpēdis 23.marts, 17:24

Man šķiet, ka kārklu: nav "komētiņas" priekšspārnu ārpusē - tie izsmērētie gaišie laukumiņi, un iekšējie punkti divi nav kopā


dziedava 23.marts, 16:40

Paldies, tad jau tomēr diezgan daudz atradņu, nu, nav tikai pāris. Vēl šajā nogabalā bija tūbainā bārkstlape, kas arī ML suga; tā gan vairāk blakusnogabalā, kas tāds pats neaizsargātais.


kamene 23.marts, 16:32

Dzeloņainā ozolpaparde Dryopteris carthusiana.


kamene 23.marts, 16:22

Apkopojot datus, kas ir Silavas un man zināmajos Ilzes Rērihas herbārijos, sanāk 32 vākumi, galvenokārt Uvja Suško, Ilzes Rērihas un mani, 19 botāniķu kvadrātos. Aizsargājamās teritorijās tikai mazākā daļa, var minēt Moricsalas rezervātu, dabas liegumus Stiklu purvi, Mežole, Kadājs. Šādai lielai atradnei, vēl kopā ar retu ķērpi, mikroliegums būtu vērtīgs risinājums.


Anete PB 23.marts, 15:13

Ja vajag nodrošināt aizsardzību, jāveido mikroliegums. Teorētiski Sugu un biotopu aizsardzības likums nepieļauj aizsargājamas sugas atradnes iznīcināšanu, faktiski tas parasti nav šķērslis mežsaimnieciskajai darbībai (kamēr valsts meža reģistra datubāzē nebūs informācijas par to, ka nogabalam ir kāda aizsardzības pazīme, VMD nav pamata neizsniegt ciršanas apliecinājumu). ES nozīmes biotopus no ciršanas vispār nekas neaizsargā, Sugu un biotopu likumā ir paredzēts vienīgi, ka nedrīkst pasliktināt to aizsardzības stāvokli valstī, bet, lai to pierādītu - trūkst datu, un šādu izvērtējumu piemēro tikai atsevišķu procedūru (sākotnējais izvērtējums, IVN) ietvaros, nevis izsniedzot atļaujas ciršanai.


lichen_Ro 23.marts, 14:06

Lepraria sp., iespējams Lepraria incana :)


Irbe 23.marts, 11:03

Sējas zoss


Irbe 23.marts, 11:00

Pelēkais strazds


Rolis 23.marts, 10:38

Laipni lūgti Latvijas realitātē! GNP mežus intensīvi cērt jau kopš 90iem gadiem un praktiski vienīgais mežs tur ir palicis pa GNP stingrajām aizsardzības zonām un gravām/upju ielejām. Un tas nav nenotiek tikai GNP, bet arī visās Latvijas ĪADT, kas nav vismaz dabas liegumi vai pārējo zonās, kas arī nav vismaz dabas liegumi. Varu to droši apgalvot, jo gan pats gana esmu atskatījies braukājot pa ĪADT, gan to lieliski ilustrē Natura 2000 monitoringa atskaites manu kolēģu interpretācijā.


dziedava 23.marts, 09:50

Jāni, šajās bildēs ir divas sūnu sugas. Par apakšējo foto malacis - ir pūkcepurene! :) Bet tālāk jau tā atšķiršana ir sarežģītāka, es pati līdz sugai neņemos noteikt.;) Visbiežākā ir lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum. Kas ir šajā foto - to lai kāds gudrāks pasaka. :) Savukārt pirmajā attēlā ir parastā vāverastīte Leucodon sciuroides, kas varētu būt vieglāk atšķirama no citām sugām, tikai jāatceras, ka sausā un mitrā stāvoklī tā atšķirīgi izskatās. 3. foto ir pūkcepurene kopā ar vāverastīti.


dziedava 23.marts, 09:22

Es arī, protams, neko tādu agrāk nebiju redzējusi. Nez cik vispār atradnes varētu būt zināmas? Bet vispār man kā Valdai Ērmanei gribas sākt lamāties - tajā apkārtnē izcirtums pie izcirtuma; pavisam netālu no šīs atradnes ir svaigs izcirtums. Šī ir mikrolieguma suga, tur nevajag veidot mikroliegumu?! Izskatās, ka faktam, ka tas ir GNP, nav pilnīgi nekādas nozīmes, ja tik traka izciršana notiek!


kamene 23.marts, 09:20

Spilventiņu grimmija Grimmia pulvinata kopā ar kādu no šķeltcepureņu Schistidium sugām.


kamene 23.marts, 09:15

Noras vijzobe Syntrichia ruralis var. ruralis.


kamene 23.marts, 09:06

Skaisti! Nekad tādos daudzumos šo sugu neesmu redzējusi.


erts 22.marts, 19:13

3.gadu pēc kārtas atgriezies uz Esplanādes purvāju.


Fuatra 22.marts, 18:49

paldies, vēl dažas vajadzētu noteikt :)


dekants 22.marts, 18:14

Gredzenūbele (un vispār baložveidīgie) ir visticamākais variants, taču gredzenūbele tajā pusē jau pati par sevi būtu interesants novērojums :)


Latvju_zēns 22.marts, 17:22

Varbūt gredzenūbele


gints 22.marts, 17:15

Ūpis pavisam noteikti tas nebija. Paklausījos. Nav "kukū" skaņas.


kamene 22.marts, 09:57

Kāda no bārbulu vai pabārbulu sugām, visdrīzāk - mainīgā pabārbula Didymodon fallax.


kamene 22.marts, 09:35

Parastā smailzarīte Calliergonella cuspidata.


kamene 22.marts, 09:28

Kāda no īsvācelītēm Brachythecium.


kamene 22.marts, 09:24

Jā, plakanā skrāpīte Radula complanata.


kamene 22.marts, 09:21

Jā, smailā skrajlape Plagiomnium undulatum.


kamene 22.marts, 09:19

Visdrīzāk nelīdzenā īsvācelīte Brachythecium salebrosum.


kamene 22.marts, 09:14

Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum


kamene 22.marts, 09:13

Slotiņu divzobe Dicranum scoparium


kamene 22.marts, 09:12

Kāda šķībvācelīšu suga, visdrīzāk līklapu šķībvācelīte Plagiothecium curvifolium.


kamene 22.marts, 09:02

Ciprešu hipns Hypnum cupressiforme


roosaluristaja 22.marts, 08:25

Ūpjiem dziedāšana dienas vidū nav diez ko raksturīga. Turklāt biotops tur neizskatās pārāk ūpisks. Diez vai no pāris "ku kū" vispār ir reāli ko izspiest, ja nav ieraksta. Jāsamierinās, ka paliks pie nezināmajiem.


Irbe 22.marts, 07:58

Varbūt jārok pūču virzienā? Ūpja māte izklausās šādi: http://www.xeno-canto.org/348864


Irbe 22.marts, 07:43

Visticamāk dzērve, līdzīgs sauciens te: http://www.xeno-canto.org/345463


roosaluristaja 22.marts, 06:32

Tas tika pārbaudīts, ka tieši brūnkrūtainais? Teorija māca, ka Latvijā daudz biežāk sastopams ir baltkrūtainais. Brunkrūtainais pamatā izplatīts Vidzemes Z un ZA daļa. Ārēji abi ir stipri lidzīgi. Ja neapskata vēderu, praktiski nav atšķirami.


roosaluristaja 22.marts, 06:24

Jā.


sandis 21.marts, 22:51

Forši, paldies, ka kliedēji šaubas! Šī tad būs 168. putnu suga Cēsu pilsētas un 149. - Lauciņu karjera listē :) Nākamais "ķeksis" karjeram būs gana apaļš. Ledus vēl kādu laiku kusīs, pīles vēl "nespīd". Pa to laiku ceru uz kādu meža balodi, kura Cēsīm vēl nav. Karjeram arī mājas zvirbulis derētu :))


Fuatra 21.marts, 22:35

varbūt dzērve


dekants 21.marts, 22:25

Lielais ķīris un pie tam ar gredzenu!


elzaz 21.marts, 22:02

Lielais ķīris


forelljjanka 21.marts, 21:29

Trīspirkstu dzenim var veidot mikroliegumu!!!


ML 21.marts, 21:18

Diemžēl drīz tā vairs nebūs, jo drīzumā tiks pamatīgi izzāģēts.


Rallus 21.marts, 21:04

Sandi, precīzi - Cēsu pilsētas listei tad jauna suga!


Rallus 21.marts, 21:01

Vērtīgs novērojums tik tuvu Priekuļu ciemam. tas jau varētu būt šai sugai pat labs mežs.


Edgars Smislovs 21.marts, 21:00

Tieši šo zosi biju redzējis 19.03. peldējot ezerā. :)


Rallus 21.marts, 20:45

Ticami, ka pieder melnajam mežastrazdam


Rallus 21.marts, 20:42

Ir peļu klijāns, jā.


Rallus 21.marts, 20:40

Labi dokumentēts novērojums ar bildēm!


forelljjanka 21.marts, 20:30

Svētdien sīlis perfekti tēloja zivju gārni,es pat pagājos uz to pusi,ja nu kolonija,labs laiciņš pagāja,kamēr sapratu.Arī sīli var dzirdēt lielos attālumos.Vai arī patiešām gulbji(arī mazais nav izslēdzams) tālumā.Dažreiz pamatīgi jāieklausās lai saprastu -dzērves vai gulbji.


AAvj 21.marts, 19:55

Patiešām, atvainojos, dēļu siena un žogs samulsināja


gints 21.marts, 18:34

Lauku balodis pavisam noteikti, nē. Trešais cilvēks, kas ar ko biju kopā pastaigājoties arī apgalvo, ka Ziemeļu gulbis tas neesot bijis, par 90% saka, ka dzeguze.


dekants 21.marts, 18:05

Otrs variants, kas nāk prātā ir Lauku balodis. Ja pa gabalu dzird, tad iespējams, ka vidu dziesmai nedzird, bet dzird tikai dziesmas sākuma vai beigu "ku-kū" daļu. Tie šobrīd arī sākuši Latvijā dziedāt. http://www.xeno-canto.org/268103


CerambyX 21.marts, 18:05

Sk. kartē kur Eiropas dzeguzes atrodas pašlaik: https://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking


gints 21.marts, 17:49

Paldies, Andri! Paklausījos Ziemeļu gulbja saucienus. Mūsu dzirdētajam putnam nebija tik "aizkaukta" balss :) Paklausījos dzeguzes audio failu, sliecos joprojām par labu dzeguzei. Parādīju abus audio failus vēl otram cilvēkam, kas bija turpat pastaigā, vēl viena balss par labu dzeguzei. Aizsūtīšu linku ar Ziemeļu gulbja audio failu vēl trešajam cilvēkam.


sandis 21.marts, 17:25

Paldies, sugu precizēju.


CerambyX 21.marts, 17:22

Droši ka kārklu :)


sandis 21.marts, 17:22

Iemetu aci Sintijas Elfertes lapā - tur šī pazīme nostrādāja, gūglē rādās plašākas variācijas. Dīvaini šī sezona sākusies - salīdzinoši retākie augļkoku un kārklu raibeņi jau redzēti, bet pagaidām neviens parastais nātru raibenis :)


sandis 21.marts, 17:13

Paldies par komentu! To "priekšspārnu punktiņu" pazīmi vajadzētu iegaumēt - vērtīga piezīme :)


nekovārnis 21.marts, 17:09

Nu jā, kaut gan pārskatot lielākus bilžu blāķus guglē - ar tiem punktiņiem mēdz gadīties arī otrādi:) Bet tāpat - balsoju par kārklu:)


nekovārnis 21.marts, 16:52

Es ar par kārklu - augļukoku raibenim tie divi punktiņi uz priekšspārniem pie pleca cik esmu novērojis vairāk vai mazāk saplūduši. Plus vēl arī tumšā josla uz pakaļspārniem vairāk "kārkliska":)


sandis 21.marts, 16:39

Šo bez Uģa palīdzības ar 100% pārliecību noteikt nevaru - kārklu vai augļkoku raibenis? Mārupes novadā laikam ne viens, ne otrs nav novērots, tā ka derētu jebkurš variants. Bildēju no Neriņas otra krasta, tāpēc skata leņķis nav tas labākais. Pats tā kā vairāk uz kārklu raibeni sliecos.


Ivars L. 21.marts, 16:25

Kaut kas no Caloplaca, piem. C.pyracea varētu būt.


dekants 21.marts, 16:18

Ja sīlis aizietu kukū (ko neesmu dzirdējis), tad to nedzirdētu 500m attālumā, bet kaut kur tuvu. Tā kā manuprāt sīlis tas nebija. Dzeguze aizvien šķiet neticama, tādēļ jāpadomā ar ko to vēl varētu sajaukt, ko dzird tik tālu un, kas Latvijā šobrīd pieejams. Kāds īpatnējs Ziemeļu gulbja sauciens tālumā - 800m? Ja tikai 2-3 reiz iesaucās, tad iespējams varētu būt sajaucams. http://www.xeno-canto.org/261482


Mareks Kilups 21.marts, 15:51

šis lielisks novērojums, kas precizē mūsu zināšanas par urālpūces izplatības areāla rietumu robežu.


lichen_Ro 21.marts, 15:17

Anaptichia ciliaris :)


gints 21.marts, 14:31

Starpcitu, vēl viens paziņa apgalvoja, ka dzirdējis vēl 2 dienas agrāk pie Kleistiem.


gints 21.marts, 14:29

Par sīli runājot - paklausījos, pavisam noteikti nebūs bijis. Dzirdējām 2-3x "kukū" skaņas, kas lika nodomāt, ka tā varētu būt dzeguze. Bez manis to dzirdēja vēl 2 cilvēki.


gints 21.marts, 14:25

Putns varēja atrasties aptuveni 500-800m vai nedaudz lielākā attālumā.


Wija 21.marts, 14:13

Paldies!


dekants 21.marts, 12:25

Gint, aptuveni cik tālu no jums putns atradās? Var pamēģināt kartē pamērīt, kur atradāties jūs un jūsuprāt no kurienes (cik tālu) nāca skaņa. Šis būtu svarīgs faktors. Diemžēl, šādus ekstrēmus novērojumus bez pārliecinošiem pierādījumiem (balss ieraksts telefonā, foto fiksācija, pārliecinošs apraksts) neakceptēs. Vieglākais, kas praktiski visiem ir pieejams ir ierakstīt balsi mobilajā telefonā.


Irbe 21.marts, 11:55

Sīļu ķēmošanos (mimicry) var pameklēt šajā lapā http://www.xeno-canto.org/species/Garrulus-glandarius , bet tiešu dzeguzes balss atdarinājumu tur nav.


Arnis2 21.marts, 11:24

Sestdien un svētdien, apsekojot vistu vanaga ligzdas,brīžiem vairs nevarēja saprast , kur bļaustās sīlis vistu vanaga balsī un kur ir pats vistu vanags.


gints 21.marts, 09:40

Balss ieraksts man nav, bet būtu interesanti dzirdēt, kā tad sīlis ķēmojas! Varbūt ir kādam, kas tāds ierakstīts?


kamene 21.marts, 09:27

Jā, parastā ūsaine Cirriphyllum piliferum kopā ar viļņaino skrajlapi. Un tas Kāds ir Austra Āboliņa, jau vairāk nekā gadu citos sūnu laukos...


kamene 21.marts, 09:18

Tāda liela un mitrā vietā - adiantu spārnene Fissidens adianthoides. Redzama arī parastā rožagalvīte un vēl kāda sīkāka sūna.


roosaluristaja 21.marts, 08:10

Manuprāt nošķeltā eksīdija


Mareks Kilups 21.marts, 06:05

pirmais, kas nāk prātā - sīlis ķēmojas?


bišudzenis 20.marts, 23:41

Šis būtu kas ekstrēms. Iesaku paklausīties putnu balss ierakstus. Pirmās dzeguzes atlidos ap 15. Aprīli.


ML 20.marts, 23:04

Tā nu tas laikam sanāk. Ja dārzā ieiet vai ielido kāds dzīvnieks, tad tas ir zoodārzs.


AAvj 20.marts, 22:35

Tiešām zoodārza bilde!?


felsi 20.marts, 21:25

Paldies!


felsi 20.marts, 21:23

Paldies! Interesanti, bet vieta mitra.


Vīksna 20.marts, 21:23

Paldies !


Vīksna 20.marts, 21:21

Paldies !


Fuatra 20.marts, 18:28

liekas, ka parstā ūsaine Es kaifoju par sūnu nosaukumiem - tādi latviski un tēlaini - noras vijzobe, pnuma kažocene, lielā spuraine, parastā ūsaine uttt. , kāds ir piedomājis...


forelljjanka 20.marts, 17:39

Šī nevarētu būt Gada sūna,tikai tāda svaiga ?


forelljjanka 20.marts, 17:31

Šī nevarētu būt sārmotā(pūkcepurene),tāda it kā apsarmojusi ir!? :DDD


forelljjanka 20.marts, 17:26

Pēdējā bildē nevarētu būt zemā pūkcepurene?Pabūros atkal pa Julitas lapu,parasti iebuksēju un neko neatrodu,šoreiz ,liekas,kaut ko uzraku...:D Nu vismaz pūkcepurenes ir ???;)


forelljjanka 20.marts, 17:01

Nevar ielikt sūnas sp.,tāpēc jālieto Nezināms!;)


forelljjanka 20.marts, 16:38

Doma bija tāda,pirmā bilde tuvplāns,otrā kopskats uz koka,tad man tik divas sanāk!:DD Bet ,ja Rolands raksta dažas,tad jau ir vairāk...Tajā pirmajā baltajā substancē otra suga būtu tas zilganzaļais plankums(-mi)? Es jau pat nesapratu kura man jāpagaršo!:DDD P.amara laikam varētu būt tā otrā(biezpienveidīgā)?


lichen_Ro 20.marts, 15:42

Otrs variants var būt Diploschistes :)


lichen_Ro 20.marts, 15:00

Noteikti vairākas sugas, dažas izskatās pēc Pertusaria sp. (varbūt amara, ja ir rūgta) :)


lichen_Ro 20.marts, 14:58

Kāds no briofīliem ķērpjiem/sēnēm :) šie pagaidām stāv tālajā plauktā..


lichen_Ro 20.marts, 14:56

Grūti pateikt, varētu būt Aspicilia sp. :)


lichen_Ro 20.marts, 14:55

Pieļauju, ka Pertusaria sp. :)


Vladimirs S 20.marts, 14:55

Есть ли еще фото этой цапли? Эта птица там сидит регулярно. Мы ее отметили 18.03.2017 Пока только знаем, что последние две цифры кольца 86 и вероятно кольцо не Латвийское.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts